Skip to Content

Paglalagay ng Isang Panukala sa Balota

Ang mga panukalang lumilitaw sa balota sa Araw ng Halalan ay maaaring lokal, pambuong-county o pambuong-estado na mga panukala. Ang mga pambuong-estadong panukala ay pangkaraniwang may tatak ng isang numero (halimbawa ay Proposisyon 29) na itinalaga ng Kalihim ng Estado ng California. Ang mga pambuong-county na panukala ay pinapangalanan ng County at ipinakikila sa mga letra ng alpabeto (halimbawa ay Panukala S).

>

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang:

Icon - Close