Skip to Content

Maaari kayong humiling ng impormasyon tungkol sa pagpaparehistro ng botante nang may maliit na bayad sa pamamagitan ng pagbisita sa opisina sa Norwalk ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County at pagkumpleto sa isang porma.

Alinsunod sa Pampamahalaang Kodigo 6254.4, ang direksiyon ng tirahan, numero ng telepono, e-mail address, numero ng presinto, o ibang numero na tinukoy ng Kalihim ng Estado para sa mga layunin ng pagpaparehistro ng botante, at impormasyon tungkol sa naunang pagpaparehistro na ipinakikita sa kard ng pagpaparehistro ng botante para sa lahat ng mga nakarehistrong botante, ay kompidensiyal at hindi dapat isiwalat sa sinumang tao, maliban kung alinsunod sa Seksyon 2194 ng Kodigo sa mga Halalan.

Sertipikadong Kopya - Apidabit o Sipi

  • $1.50 para sa kopya ng sariling pagpaparehistro
  • $6.75 kada kopya para sa lahat ng iba pa. (Pampubliko at Ipinahintulot)

Humiling ng Sertipikadong Kopya ng Pagpaparehistro ng Botante

Kasaysayan ng Botante

  • $6.75 para sa bawat pangalang hinanap

Paghahanap - Talaan ng Pagpaparehistro ng Botante


$5 para sa bawat pangalang hinanap

  • Nang personal: Bisitahin ang Seksyon ng Impormasyon Tungkol sa Halalan sa Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County, at kumpletuhin ang isang porma ng kahilingan.
  • Sa pamamagitan ng koreo: Sa isang nakasulat na kahilingan ay dapat kasama ang pangalan, tirahan, petsa ng kapanganakan, pirma, numero ng telepono at may-sariling direksiyon at may-selyong sobre na ipinadala sa:

Registrar-Recorder/County Clerk

Election Information Section

12400 Imperial Hwy., Room 2013

Norwalk, CA 90650

Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang Seksyon ng Impormasyon Tungkol sa Halalan sa (562) 466-1310.

Icon - Close