Skip to Content

Mga Tagapagdulot

I-klik sa isang halalan sa ibaba upang makita ang resulta ng mga halalan mula 2007 sa isa sa mga sumusunod na dokumento:
  • Ang Opisyal na Ulat ay nagpapakita ng mga ipinatalang balota at pagboto ng mga botante.
  • Ang Pahayag ng Ipinatalang mga Boto ay nagbibigay ng isang paghihimay ayon sa partido kung paano bumoto ang mga botante para sa mga kandidato at mga panukala.
  • Ang Buletin ng Presinto ay nagbibigay ng resulta ayon sa presinto/lugar ng botohan.
  • Ang mga Botong Ipinatala ayon sa Komunidad ay nagbibigay ng resulta at kabuuang boto ayon sa lungsod o komunidad. Ang mga paghihimay ay maaaring hindi magsama sa mas maliit na mga komunidad sa loob ng mga lungsod.
Icon - Close