Skip to Content

Ang Tagatunton ng Tagapagrehistro-Tagapagtala sa May-awtomasyong Elektronikong mga Ulat ng mga Kontribusyon sa Kampanya o TRACCER (Track Registrar-Recorder’s Automated Campaign Contributions Electronic Reports) ay para lamang sa mga kandidato/humahawak ng katungkulan. Ang publiko ay maaaring tumingin at humanap ng mga pahayag na ito online.

Ang TRACCER ay nagpapahintulot sa mga kandidato at humahawak ng katungkulan ng Proposisyon B para sa walong pambuong-County na katungkulan (Tagatasa, Lupon ng mga Superbisor, Abugado ng Distrito at Siyerip) na magharap ng mga pahayag ng pagsisiwalat ng kampanya online nang tuwiran sa RR/CC. 

Login sa Sistema ng TRACCER

Basahin ang Mga Madalas Itanong Tungkol sa TRACCER para sa karagdagang impormasyon.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa TRACCER

Ano ang TRACCER?

Ang TRACCER (Track Registrar-Recorder's Automated Campaign Contributions Electronic Reports) ng Tagapagrehistro-Tagapagtala ng County ng LA ay nagpapahintulot sa mga kandidato at mga inihalal na opisyal na gamitin ang Internet upang magharap ng kanilang mga pahayag ng pagsisiwalat ng kampanya online nang tuwiran sa RR/CC. Bilang karagdagan, ang TRACCER ay nagpapahintulot sa publiko na tingnan at hanapin ang mga pahayag na ito sa website ng RR/CC.

Bakit ko gagamitin ang TRACCER?

Ang TRACCER ay nag-aalay ng ilang kabutihan sa mga kandidato at humahawak ng katungkulan na naghaharap ng kanilang mga pahayag ng pagsisiwalat ng kampanya online:

  • Gastos: Ang TRACCER ay libre. Lahat ng kailangan mo sa isang koneksiyon sa Internet at alinman sa Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Internet Explorer upang mapuntahan ang Website ng TRACCER.
  • Seguridad: Ang mga awtorisadong paggamit ay nagkakaloob sa mga kandidato at humahawak ng katungkulan ng kakayahan na likhain, baguhin, at ilimbag ang mga pahayag na may kaugnayan sa itinalagang kuwenta. Ang publiko ay hindi makakakuha ng pahayag na ito hanggang ang kinumpletong pahayag ay naiharap sa paraang elektronikal.
  • Nabawasang paghawak ng papel: Ang mga kandidato at humahawak ng katungkulan na naghaharap online ay nagbabawas ng paghawak ng papel at nagbabawas ng posibilidad ng mga pagkakamali sa mga datos na maaaring mangyari kapag ang muling pagpapasok sa impomasyon ay kinakailangan.
  • Pagiging Katugma ng pangkaraniwang software: Ang mga komiteng gumagamit ng ikatlong-partidong software upang lumikha ng mga file sa anyo ng Cal-Access ay maaaring mag-upload ng mga inihandang pahayag nang tuwiran sa sistema ng TRACCER.
Ang online ba na paghaharap ay sapilitan?

Ito ay boluntaryo para sa lahat ng mga kandidato, humahawak ng katungkulan at komite sa kampanya.

Paano ako makakakuha ng TRACCER login ID at password?

Upang humiling ng login ID o password, ang kandidato, ingat-yaman o katulong na ingat-yaman ay dapat mag-kumpleto ng TRACCER User Registration Form at ibalik ito sa Administrador ng TRACCER.

Upang magharap ng pahayag sa TRACCER, ang humahawak ng katungkulan, kandidato, opisyal na ingat-yaman o katulong ng kandidato ay kumukuha ng isang TRACCER login ID at password. Alinman sa mga indibidwal na ito ay maaaring tumawag o bumisita sa opisina ng RR/CC upang maisyuhan ng isang login ID at password. Matatawagan ninyo ang RR/CC sa (562) 462-2339 sa pagitan ng mga oras ng trabaho na ika-8 ng umaga at ika-5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes (hindi kasama ang mga piyesta opisyal).

Maaari ninyong bisitahin ang pangunahing opisina ng RR/CC sa 12400 E. Imperial Hwy., Room 2003, Norwalk, CA 90650. Bilang karagdagan, maaari rin kayong makipag-ugnayan sa opisina sa pamamagitan ng e-mailtraccer@rrcc.lacounty.gov. Hindi kailangan ng ID o password para sa personal na pagbisita. Ang mga bisita ay simpleng makakatingin o makakahanap ng impormasyon na naiharap na.

Ano ang dapat kong gawin kung naiwala ko ang aking login ID at password?

Maaari kang tumawag o bumisita sa opisina ng RR/CC upang muling maisyuhan ng bagong password; ang iyong login ID ay hindi magbabago. Makakatawag ka sa RR/CC sa (562) 462-2339 sa pagitan ng mga oras ng trabaho na ika-8 ng umaga at ika-5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes (hindi kasama ang mga piyesta opisyal). Maaari ka ring bumisita sa pangunahing opisina ng RR/CC sa 12400 E. Imperial Hwy., Room 2003, Norwalk, CA 90650. Bilang karagdagan, maaari ka ring makipag-ugnayan sa opisina sa pamamagitan ng e-mail satraccer@rrcc.lacounty.gov o i-fax ang iyong kahilingan sa (562) 651-2548 (ATTN: TRACCER Administrator).

Anu-ano ang aking mga pangangailangan sa software?

Ang TRACCER ay nakabase sa Internet, kaya walang karagdagang software na kailangan. Kakailanganin mong magkaroon ng Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Internet Explorer upang makapunta sa unang pahina ng RR/CC at sa TRACCER.

Anu-ano ang mga huling araw para sa paghaharap online?

Ikaw man ay naghaharap sa pamamagitan ng papel o online, ikaw ay inaatasan na magharap sa o bago ang huling araw ng paghaharap. Para sa mga partikular na huling araw, sumangguni sa iskedyul ng paghaharap ng pagsisiwalat sa kampanya. Kung hindi, ang mga humahawak ng katungkulan sa mga di-halalan na mga taon ay inaatasang magharap tuwing kalahating taon.

Paano gumagana ang TRACCER sa aking kasalukuyang software?

Kung ikaw ay gumagamit na ng software na ipinagkaloob ng isang ikatlong partido (tulad ng Netfile o Statecraft) upang pamahalaan ang iyong kontribusyon sa kampanya at aktibidad na paggasta, maaari kang mag-upload ng iyong Cal-Access file nang tuwiran sa TRACCER.

Paano kung ipasiya kong hindi magharap online?

Maaari kang patuloy na magharap lamang na iniaatas na papel na bersiyon ng Porma 460 ng California. Ang kabiguang magharap ng pahayag ng pagsisiwalat gaya ng iniaatas ay maaaring magresulta sa mga mabibigat na parusa – pangkrimen, sibil, at pampangasiwaan. Dagdag dito, ang kabiguang magharap sa tamang panahon ay maaaring magresulta sa multang $10 bawat araw dahil sa nahuling paghaharap. Ayon sa batas, walang mga pagpapalawig para sa mga huling araw ng paghaharap.

Ako ba ay inaatasan pa rin na magharap ng papel na bersiyon ng aking pahayag ng pagsisiwalat ng kampanya?

Oo. Ang batas ng estado ay patuloy na nag-aatas sa iyo na magharap ng orihinal na papel na anyo bago lumampas ang mga huling araw na itinatag ng batas. Tandaan na ang iyong papel na bersiyon ay dapat may kasamang orihinal na pirma mula sa parehong kandidato o humahawak ng katungkulan at ingat-yaman ng komite.

Icon - Close