Skip to Content

Impormasyon sa Panukala:

Ang isang pangangatwiran/sagot ay isang nakasulat na pahayag na nagsasaad ng suporta ng isang tao na maaaring panig o laban sa mga partikular na panukala sa balota.

Kahit sino ay maaaring magharap ng isang sagot sa kondisyon na ito ay nakatutugon sa mga iniaatas na anyo at iniharap bago lumampas ang huling araw, na matatagpuan sa Hanbuk ng Kandidato at Patnubay sa Tagapagdulot sa Mga Darating na Halalan na pahina.

Mga Porma:

Icon - Close