Skip to Content

Napupuntahang Sentro ng Pagboto

Vote Center Accessibility

Ang County ng Los Angeles ay itinaas ang kalagayan ng mga mga lugar ng botohan na maging mga sentro ng pagboto. Nagbibigay ang mga sentro ng pagboto ng karagdagang mga modernong tampok na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga botante na may alalahanin sa kakayahan sa paggamit. Dati, hinihiling sa mga botanteng may mga paghamon sa pagkilos o paningin na pumunta sa isang hiwalay na kubol ng pagboto; hindi na ngayon. Pinagsasama sa kagamitang Pangmarka ng Balota ang lahat ng mga tampok sa kakayahan sa paggamit sa iisang kagamitan. Upang mas matulungan ang mga botante sa mga alalahanin sa paggamit, lahat ng mga sentro ng boto ay nagbibigay ng mga kasangkapan upang gawing isang ganap na napupuntahan na karanasan sa pagboto.

Tulong sa Paggamit sa Mga Sentro sa Pagboto

 • Pagboto sa Gilid ng Daan
 • Headset ng BMD (lakas ng tunog at bilis)
 • Kontroler pad ng BMD
 • Interface ng gumagamit sa kaibahan ng liwanag at sukat ng teksto
 • Pag-ayos ng angulo ng screen
 • Naililipat na mga aluminyum na rampa (hindi sa lahat ng lokasyon)
 • Ang lahat ng BMD ay magagamitan ng upuang de gulong
 • Tulong ng manggagawa sa sentro ng pagboto sa bawat hakbang ng proseso ng pagboto
 • Nakasulat na paunawa sa magagamit na paradahan
 • Interaktibong Halimbawang Balota (opsyonal na gamit na nagpapabilis ng proseso ng pagboto)
 • Kaparehong araw na rehistrasyon

May mga katanungan?

For more information, visit the Voting Accessibility section. To find your nearest Vote Center, go to Find a Vote Center Near You.

Do you feel your vote center is not fully accessible? We need your feedback and we will work with you to re-survey and re-assess your voting experience. Complete the Online Voter Accessibility Form.

Icon - Close