Skip to Content

Pagboto nang Personal

Vote In Person

Impormasyon sa Sentro ng Pagboto

Ang mga botante sa County ng Los Angeles ay may opsyon na bumoto nang personal sa isang kalahok na Sentro ng Pagboto sa paparating na halalan.

Ang mga Sentro ng Pagboto ay nagbibigay ng mga modernong tampok upang gawing ligtas, madali, at maginhawa ang pagboto. Ang mga Sentro ng Pagboto ay nagsisilbi rin bilang isang lokasyon ng Kahong Hulugan ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo – hindi na kailangang maghintay, ihulog lamang ang iyong binotohang balota sa harapan.


Ligtas na Personal na Pagboto

Ang iyong kalusugan at kaligtasan ang aming prayoridad. Susundin ng mga Sentro ng Pagboto ang mga alituntunin sa kalusugan at kaligtasan ng publiko na may kaugnayan sa COVID-19, gaya ng:

 • Ang mga botante ay mahigpit na hinihikayat na magsuot ng face mask habang nasa linya o bumoboto
 • Pagpupunas at pag-sanitize sa lahat ng mga ibabaw at Kagamitang Pangmarka ng Balota pagkatapos gamitin ng bawat botante
 • Pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao

Ligtas na Plano sa Eleksyon


Pabilisin ang Iyong Pag tsek-in sa Sentro ng Pagboto

Bawasan ang oras sa pag tsek-in sa Sentro ng Pagboto sa pamamagitan ng pag-scan sa iyong Kodigo ng Mabilis na Pag tsek-in.

Pagkatapos ipasok ang iyong personal na impormasyon ang iyong natatanging kodigo ng pag tsek-in (barcode) ay lalabas sa ilalim ng iyong impormasyon sa pagpaparehistro. Ipakita ang iyong kodigo sa Manggagawa sa Halalan kapag nasa Sentro ng Pagboto upang agad na mag tsek- in.

Ang iyong Kodigo ng Mabilis na Pag tsek-in ay naka-limbag din sa iyong ipina-koreong Halimbawang Balota at postkard ng Sentro ng Pagboto. Maaari mo ring dalhin ang alinman sa mga hard copy na iyon sa Sentro ng Pagboto.


Maagang Pagboto sa Punong-Tanggapan sa Norwalk

Ang Punong-Tanggapan sa Norwalk ay magagamit para sa maagang pagboto 29 araw bago ang bawat halalan. Maaaring piliin ng mga botante na bumoto nang personal o ihulog ang kanilang nakumpletong balota sa Kahong Hulugan ng Balota sa hilagang bahagi ng gusali (nakaharap sa Imperial Highway).

Ang lahat ng mga botante ay dapat na maging handa na sumunod sa lahat ng mga pampublikong alituntunin sa kalusugan at kaligtasan na may kaugnayan sa COVID-19. Ang mga botante ay mahigpit na hinihikayat na magsuot ng face mask habang nasa linya o bumoboto.

Punong-Tanggapan ng Norwalk

12400 Imperial Highway, Room 3201
Norwalk, CA 90650

Ipinagbabawal ang Pangangampanya!

Ang mga Paglabag ay Maaaring Humantong sa mga Multa at/o Pagkakulong

Saan?

 • Sa lugar malapit sa taong nakapila para bumoto ng kanyang balota o sa loob ng 100 talampakan mula sa pasukan ng lugar ng botohan, curbside voting, o drop box, ang mga sumusunod na aktibidad ay ipinagbabawal.

Anong mga aktibidad ang ipinagbabawal?

 • HUWAG utusan ang isang tao na iboto o hindi iboto ang sinumang kandidato o anumang panukala sa balota.
 • HUWAG ipakita ang pangalan, larawan, o logo ng isang kandidato.
 • HUWAG harangan ang daanan papunta sa o tumambay sa anumang drop box ng balota.
 • HUWAG magbigay ng anumang materyales o naririnig na impormasyon na nasa panig ng o laban sa sinumang kandidato o anumang panukala sa balota malapit saanmang lugar ng botohan, vote center, o drop box ng balota.
 • HUWAG magpakalat ng anumang petisyon, kabilang ang para sa mga inisyatiba, referendum, recall, o nominasyon ng kandidato.
 • HUWAG mamahagi, magpakita, o magsuot ng anumang damit (mga sumbrero, damit, sign, butones, sticker) na may pangalan, larawan, logo ng isang kandidato, at/o suportahan o kalabanin ang sinumang kandidato o panukala sa balota.
 • HUWAG magpakita ng impormasyon o kumausap ng botante tungkol sa pagiging kwalipikado ng botante na bumoto.
 • Ang mga pagbabawal sa pangangampanya na nakabuod sa itaas ay nakasaad sa Artikulo 7 ng Kabanata 4 ng Dibisyon 18 ng Elections Code ng California.

Ipinagbabawal ang Pandaraya sa Proseso ng Pagboto!

Ang mga Paglabag ay Maaaring Humantong sa mga Multa at/o Pagkakulong

Anong mga aktibidad ang ipinagbabawal?

 • HUWAG gumawa o subukang gumawa ng panloloko sa halalan.
 • HUWAG magbigay ng anumang uri ng bayad o suhol, sa anumang anyo o sa pamamagitan ng anumang paraan, para hikayatin o subukang hikayatin ang isang taong bumoto o hindi bumoto.
 • HUWAG bumoto nang ilegal.
 • HUWAG subukang bumoto o tumulong sa iba na bumoto kapag hindi siya kwalipikadong bumoto.
 • HUWAG lumahok sa pangangampanya; kunan ng litrato o i-record ang isang botanteng papasok o palabas sa lugar ng botohan; o harangan ang pasukan, labasan, o paradahan.
 • HUWAG pigilan ang karapatan ng isang tao na bumoto o pigilan ang mga botante na bumoto; iantala ang proseso ng botohan; o mapanlokong abisuhan ang sinumang tao na hindi siya kwalipikadong bumoto o hindi siya rehistradong bumoto.
 • HUWAG subukang alamin kung paano bumoto ang isang botante sa kanyang balota
 • HUWAG magdala o sabihan ang isang tao na magdala ng baril sa lugar malapit sa lugar ng botohan na may ilang pagbubukod.
 • HUWAG pumunta o sabihan ang isang tao na pumunta nang nakasuot ng uniporme ng peace officer, guwardiya, o security personnel sa lugar malapit sa lugar ng botohan na may ilang pagbubukod.
 • HUWAG pakialaman o gambalain ang anumang bahagi ng sistema ng botohan.
 • HUWAG i-forge, pekein, o pakialaman ang mga return sa isang halalan.
 • HUWAG baguhin ang mga return sa isang halalan.
 • HUWAG pakialaman, sirain, o baguhin ang anumang poll list, opisyal na balota, o lalagyan ng balota.
 • HUWAG magpakita ng anumang hindi opisyal na lalagyan para sa koleksyon ng balota na posibleng manlinlang ng botante na maniwalang isa itong opisyal na kahon para sa koleksyon.
 • HUWAG pakialaman ang kopya ng mga resulta ng mga pagboto.
 • HUWAG manghikayat o manlinlang ng taong hindi kayang magbasa o nakatatanda na iboto o hindi iboto ang isang kandidato o panukala na kabaliktaran ng kanyang nilalayon.
 • HUWAG kumilos bilang opisyal ng halalan kapag hindi ka ganoon.
 • Hindi pwedeng hilingin ng mga EMPLOYER sa kanilang mga empleyado na dalhin ang kanilang balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa trabaho o hilingin sa kanilang empleyado na bumoto sa kanilang balota sa trabaho. Sa panahon ng pagpapasahod, hindi pwedeng magsama ang mga employer ng mga materyales na sumusubok na impluwensyahan ang mga opinyon o pagkilos sa pulitika ng kanilang empleyado.
 • Hindi pwedeng subukan ng mga MIYEMBRO NG LUPON NG PRESINTO na tukuyin kung paano bumoto ang isang botante sa kanyang balota o, kung matutuklasan ang impormasyong iyon, ihayag kung paano bumoto ang isang botante sa kanyang balota.
 • Ang mga pagbabawal sa aktibidad na nauugnay sa pandaraya sa proseso ng botohan na nakabuod sa itaas ay nakasaad sa Kabanata 6 ng Dibisyon 18 ng Elections Code ng California.

Upang tingnan o i-download ang impormasyong ito sa pdf format, i-klik dito.

Kung mayroon kang anumang katanungan o kailangan ng tulong sa maagang pagboto mangyaring tumawag sa aming tanggapan sa 1-800-815-2666 o mag-email sa voterinfo@rrcc.lacounty.gov.

Icon - Close