Skip to Content

Upang tingnan ang impormasyon sa kasalukuyang mga pampublikong opisyal para sa mga katungkulan sa County ng Los Angeles, i-klik ang mga nag-uugnay sa ibaba.

Listahan ng mga Pampublikong Opisyal: Mga Katungkulan sa County

Siyerip

Siyerip ng County ng Los Angeles

Pangalan Opisina sa Distrito Matatawagan Taning ng
panunungkulan
Taon Muling Nahalal
Jim McDonnell

L.A. County Sheriff Headquarters

4700 Ramona Blvd.

Monterey Park, CA 91754

(323) 526-5000 4 na Taon 2014
Abugado ng Distrito

Abugado ng Distrito ng County ng Los Angeles

Pangalan Opisina sa Distrito Matatawagan Taning ng Panunungkulan Taon Muling Nahalal

Jackie Lacey

210 West Temple St., Ste. 18000
Los Angeles, CA 90012-3210
Telepono: (213) 974-3512
Fax: (213) 974-1484

TTY: (800) 457-7778

4 na Taon 2012
Tagatasa

Tagatasa ng County ng Los Angeles

Pangalan Opisina sa Distrito Matatawagan Taning ng Panunungkulan Taon Muling Nahalal
Jeffrey Prang Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 320
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-3211 4 na Taon 2014
Superbisor

Mga Superbisor ng County ng Los Angeles (5 Distrito)


Taning ng Panunungkulan: 4 na Taon

Numero ng
Distrito
Pangalan Opisina sa Distrito Matatawagan Taon Muling Nahalal
1 Hilda Solis Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 856
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-4111 2014
2 Mark Ridley-Thomas Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 866
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-2222 2012
3 Sheila Kuehl Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 821
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-3333 2014
4 Don Knabe Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 822
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-4444 2012
5 Michael D. Antonovich Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 869
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-5555 2012
Icon - Close