Skip to Content

Tinutulungang Pagpaparehistro

Ang County ng Los Angeles ay nagkakaloob ng iba't ibang serbisyo at tulong para sa mga botante o mga taong may mga partikular na pangangailangan sa buong proseso ng halalan, mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagboto sa Araw ng Halalan.

Kung hindi mo magawang ipirma ang iyong pangalan kapag nagpaparehistro upang makaboto, ang mga tagubilin sa mga alternatibong pagpirma ay ibibigay.

Icon - Close