Skip to Content

มณฑล Los Angelesให้บริการและความช่วยเหลือที่หลากหลายแก่ผู้ออกเสียงลงคะแนนและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษตลอดขั้นตอนการเลือกตั้ง ตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง

หากท่านไม่สามารถลงนามของท่านได้ขณะทำการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน จะมีคำแนะนำทางเลือกในการลงนามให้ท่าน

Icon - Close