Skip to Content

ข้อมูลเพิ่มเติม

เจตนาของสภานิติบัญญัติคือให้ผู้ลงคะแนนเสียงได้รับการแจ้งอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเขาหรือเธอเพื่อวัตถุประสงค์ในการกรอกคำรับรองการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ดู ELEC § 2157.1)

ข้อมูลในหนังสือรับรองการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของคุณจะถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเพื่อส่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนนให้กับคุณ เช่น ที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งของคุณ ปัญหาและผู้สมัครที่จะปรากฏในบัตรลงคะแนน การใช้ข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายและเป็นความผิดทางอาญา ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจมอบให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการวัดบัตรเลือกตั้ง หรือบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกตั้ง นักวิชาการ สื่อสารมวลชน การเมือง หรือราชการ ตามที่เลขาธิการแห่งรัฐกำหนด ใบอนุญาตขับขี่และหมายเลขประกันสังคมหรือลายเซ็นของคุณที่แสดงบนบัตรลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือต้องการรายงานการใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางที่ผิด โปรดติดต่อสายด่วนการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเลขาธิการแห่งรัฐ (800) 345-VOTE.

ผู้ลงคะแนนบางคนที่เผชิญกับสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตอาจมีคุณสมบัติได้รับสถานะผู้ลงคะแนนลับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโปรแกรม Safe at Home ของเลขาธิการแห่งรัฐ (ดู ELEC § 2157.2)

Icon - Close