Skip to Content

Нэмэлт Мэдээлэл

Хууль тогтоох байгууллага сонгогчийг сонгогчийн бүртгэлийн мэдүүлгийг бөглөхдөө өгсөн хувийн мэдээллийг ашиглах зөвшөөрөгдсөн байдлын талаар бүрэн мэдээлэлтэй байлгахыг зорьж байна. (ELEC § 2157.1-ийг үзнэ үү)

Таны сонгогчийн бүртгэлийн мэдүүлгийн талаарх мэдээллийг сонгуулийн албаны хүмүүс таны санал авах газрын байршил, саналын хуудсан дээр гарч ирэх асуудал, нэр дэвшигч гэх мэт санал хураалтын явцын талаарх албан ёсны мэдээллийг илгээхэд ашиглана. Сонгогчийн бүртгэлийн мэдээллийг арилжааны зорилгоор ашиглах нь хуулиар хориотой бөгөөд хууль бус үйлдэл юм. Сонгогчдын мэдээллийг Төрийн нарийн бичгийн даргын тодорхойлсон нэр дэвшигчид, саналын хуудасны хороо болон сонгуулийн, эрдэм шинжилгээний, сэтгүүл зүй, улс төр, төрийн зорилгоор бусад хүмүүст өгч болно. Жолооны үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дугаар эсвэл сонгогчийн үнэмлэх дээрх гарын үсгийг эдгээр зорилгоор гаргах боломжгүй. Хэрэв танд сонгогчдын мэдээллийг ашигласан талаар асуух зүйл байвал, эсвэл ийм мэдээллийг буруугаар ашигласан гэж сэжиглэж байгаа талаар мэдээлэхийг хүсвэл Төрийн нарийн бичгийн даргын Сонгогчдын эрх ашгийг хамгаалах, туслах утас руу залгана уу (800) 345-VOTE.

Амь насанд нь заналхийлсэн нөхцөл байдалтай тулгарсан зарим сонгогчид сонгогчийн нууц статусыг авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Төрийн нарийн бичгийн даргын Гэртээ Аюулгүй хөтөлбөртэй холбогдоно уу. (ELEC § 2157.2-г үзнэ үү)

Icon - Close