Skip to Content

Preguntas frecuentes sobre la inscripción del elector

คำถามคำตอบที่ถามกันบ่อยๆเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน หากท่าน :

 • เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา
 • มีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ในวันหรือก่อนวันเลือกตั้ง
 • ศาลยุติธรรมระบุว่าไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถทางจิต
 • ท่านไม่ได้ :
  • ติดคุกในเรือนจำของรัฐตามคำตัดสินตามความผิดอาชญากรรมภายในสัญญาระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและของท้องถิ่น
  • อยู่ในระหว่างถูกทำภาคทัณฑ์/ทัณฑ์บนสำหรับความผิดทางอาชญากรรมขณะที่อยู่ในเงื่อนไขถูกปล่อยตัวจากเรือนจำ/คุก
ฉันจะลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนได้เมื่อไหร่

ไม่มีช่วงการรอคอย ท่านอาจลงทะเบียนหรือลงทะเบียนใหม่ได้ตลอดเวลาเพื่อออกเสียงเลือกตั้งสำหรับการเป็นผู้มีคุณสมบัติในการออกเสียงเลือกตั้ง ท่านจะต้องลงทะเบียน 15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

ฉันจะขอแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงได้อย่างไร
 • เข้าระบบออนไลน์โดยใช้ ระบบการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนทางออนไลน์ของรัฐ California
 • ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนโดยทางไปรษณีย์ซึ่งสามารถหาได้โดยการขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนได้จากที่ทำการของรัฐบาลเกือบทุกแห่ง
 • ขอรับแบบฟอร์มด้วยตนเองที่สำนักงาน แห่งใดแห่งหนึ่งของ RR/CC หรือที่สำนักงานทางราชการทุกแห่ง
 • โทรศัพท์ไปที่หมายเลข (800) 481-VOTE, (562) 466-1310 หรือ (562) 466-1323

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลการลงทะเบียน

ฉันลงทะเบียนไปแล้วที่สำนักงานทะเบียนยานยนต์ (DMV) ทำไมมณฑลจึงบอกว่าฉันยังไม่ได้ลงทะเบียน

ผู้ที่คิดว่าตนเองได้ลงทะเบียนไปแล้วที่สำนักงาน DMV ที่จริงแล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน แม้ว่าจะได้กาช่องในแบบฟอร์มของ DMV ที่ระบุว่าตนต้องการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน แต่หลายคนก็ลืมกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนที่แนบมาด้วยนั้น ต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน และเซ็นชื่อในแบบฟอร์มนั้นก่อนจึงจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จดทะเบียนแล้วได้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันย้ายที่อยู่และไม่ได้ทะเบียนใหม่ ฉันจะมีสิทธิ์ออกเสียงได้หรือไม่

ถ้าท่านเคยขึ้นทะเบียนในมณฑล Los Angeles มาก่อน และยังไม่ได้ลงทะเบียนใหม่นับตั้งแต่ที่ท่านย้ายที่อยู่ภายในมณฑล Los Angeles ท่านจะออกเสียงลงคะแนนได้ที่สำนักงานการเลือกตั้งสำหรับที่อยู่ใหม่ของท่าน ท่านจะถูกขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนชั่วคราว และเขียนที่อยู่ใหม่และที่อยู่เก่าของท่านลงบนซองของบัตรลงคะแนนชั่วคราว

ฉันต้องการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน แต่ฉันเป็นบุคคลสาธารณะ ที่อยู่ของฉันจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่

ภายใต้กฎหมายของรัฐในปัจจุบัน ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นระเบียนสาธารณะ แต่สาธารณชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้ลงคะแนนเสียง รวมทั้งที่อยู่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์ บุคคลใดก็ตามสามารถขอให้ศาลสูงสุดออกคำสั่งเพื่อประกาศให้ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นเป็นความลับได้ หรือเสนอเอกสารรับรองว่าบุคคลนั้นเข้าร่วมในโปรแกรมของเลขาธิการแห่งรัฐว่าด้วยการเก็บรักษาที่อยู่ของเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในบ้านและการสะกดรอยตามไว้เป็นความลับ

บุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้สถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นเหล่านี้ จะได้รับการถือว่าเป็นผู้ออกเสียงที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั้งหมดของเทศมณฑล หรือจนกว่ามณฑลจะได้รับแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่นจากศาล, สำนักงานของเลขาธิการแห่งรัฐหรือเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวผู้ลงคะแนนเสียงเอง

ข้อยกเว้น : ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงคะแนนเสียงมีให้แก่:

 • ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • คณะกรรมการการรณรงค์หาเสียง
 • บุคคลที่ได้รับอนุญาต ซึ่งใช้ข้อมูลนี้สำหรับจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วิชาการ การหนังสือพิมพ์ การเมือง หรือรัฐบาล
ฉันเพิ่งได้รับสถานะพลเมืองสหรัฐฯ จากการเข้าร่วมในพิธีแปลงสัญชาติ หลังวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการขึ้นทะเบียน ฉันจะขึ้นทะเบียนและลงคะแนนเสียงได้หรือไม่

ได้ ผู้ที่เพิ่งได้รับสถานะพลเมืองหลังวันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียน สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงและลงคะแนนเสียงได้จนถึงวันเลือกตั้ง แต่ท่านต้องขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียงที่สำนักงานเมือง Norwalk เท่านั้น ผู้ที่เพิ่งได้รับสถานะพลเมืองต้องแสดงหนังสือรับรองการแปลงสัญชาติ และยอมรับว่าตนได้อาศัยอยู่ในมณฑล Los Angeles จริง

ฉันจะใช้ที่อยู่ที่ทำงานของฉันหรือหมายเลขตู้ไปรษณีย์ในการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงได้หรือไม่

ไม่ได้ ในการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง ท่านจะต้องใช้ที่อยู่ที่บ้านของท่านเท่านั้น จะใช้ที่อยู่ที่ทำงานหรือหมายเลขตู้ไปรษณีย์ได้เฉพาะเป็นที่อยู่สำหรับรับจดหมายทางไปรษณีย์เท่านั้น

ฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยหรือใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย และไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้าน ฉันจะขึ้นทะเบียนโดยใช้ที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัยของฉันได้หรือไม่

เช่นเดียวกันกับพลเมืองทุกคนที่มีสิทธิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถใช้ที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัยหรือเลือกที่จะใช้ที่อยู่ของครอบครัวนักศึกษาในการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง กฎหมายของรัฐ California (ประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 2025) อนุญาตให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกำหนดภูมิลำเนาหรือที่อยู่ตามกฎหมาย โดยใช้สถานที่ศึกษาของนักศึกษาได้ ถ้านักศึกษาต้องการ

ฉันไม่ได้ออกเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ฉันจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนใหม่หรือไม่

ไม่  ตราบเท่าที่ท่านยังคงอาศัยอยู่ ณ ที่อยู่เดิม จะถือว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงแล้ว และท่านควรได้รับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านย้ายที่อยู่ใหม่ หรือไม่ได้ออกเสียงในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งฉบับหนึ่งเพื่อขอให้ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้ย้ายที่อยู่ หรือขอให้ท่านส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ปัจจุบันของท่าน การขึ้นทะเบียนของท่านอาจถูกยกเลิกลง ถ้าท่านไม่ตอบหนังสือแจ้งขอการยืนยันที่อยู่ที่ส่งถึงท่าน หรือถ้าท่านไม่ได้ออกเสียงในการเลือกตั้งใดเลยที่มีขึ้นระหว่างวันที่ส่งหนังสือแจ้งนั้น และการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐบาลกลางสองครั้งติดต่อกัน

ต้องใช้บัตรประจำตัวในการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรือไม่

กฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือในการเลือกตั้งสำหรับสหรัฐฯ (HAVA) กล่าวว่าบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรัฐ/เขตอำนาจศาลจะต้องแสดงใบขับขี่ของรัฐ California หรือเลขที่บัตรประจำตัวของรัฐที่ถูกต้อง ผู้สมัครผู้ซึ่งไม่มีบัตรดังกล่าวสามารถแสดงเลขที่บัตรประกันสังคมสี่หลักสุดท้าย ถ้าผู้ออกเสียงลงคะแนนแสดงใบขับขี่ของรัฐหรือเลขที่บัตรประจำตัวตรงกับในบันทึกของรัฐ ผู้ออกเสียงลงคะแนนก็ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อถึงเวลาออกเสียงลงคะแนน

หากบุคคลผู้ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไม่ได้ไปออกเสียงลงคะแนนครั้งที่ผ่านมาสำหรับการเลือกตั้งตำแหน่งของรัฐ และ:

 • การไปออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง: จะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายหรือเอกสารซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ออกเสียงลงคะแนน
 • ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์: จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายหรือเอกสารที่มีทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ออกเสียงลงคะแนน
ผู้ที่เคยถูกตัดสินว่าทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์จะขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง และมีสิทธิ์ออกเสียงได้หรือไม่

ใช่ ผู้ที่เคยถูกตัดสินว่าทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์สามารถลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งได้ ถ้าปัจจุบันบุคคลนั้นไม่ได้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำหรือถูกคุมประพฤติสำหรับความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การออกเสียงลงคะแนนของนักโทษ

เพราะเหตุใด DMV จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเเสียง

กฎหมายการลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแห่งชาติ (National Voter Registration Act) ปี 1993 (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายว่าด้วย Motor Voter) อนุญาตให้บุคคลที่ไปติดต่อเดินเรื่องที่สำนักงานของ DMV สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง หรือปรับข้อมูลการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หรือความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองของฉันเกิดขึ้น

กรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงแผ่นใหม่ด้วยข้อมูลใหม่ของท่าน และส่งแบบฟอร์มนั้นมา การขึ้นทะเบียนของท่านควรมีที่อยู่ปัจจุบันของท่านเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับเอกสารบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและร่างกฎหมายที่ท่านมีสิทธิ์ออกเสียงได้

ฉันจะเซ็นชื่อในคำร้องได้หรือไม่ ถ้าฉันไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง

ไม่ ท่านจะต้องเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ลงทะเบียนสำหรับลายเซ็นของท่านในการร้องเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากท่านกรอกข้อความครบถ้วนและลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนในวันเดียวกันหรือวันที่ก่อนการลงนามในคำร้องเรียน ลายเซ็นของท่านจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะต้องได้รับแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีข้อความกรอกครบถ้วนและลายเซ็นของผู้ออกเสียงลงคะแนนในวันนั้นหรือก่อนวันที่ยื่นการร้องเรียนกับสำนักงานการเลือกตั้ง

เป็นความจริงใช่หรือไม่ที่ใช้รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในการเลือกผู้ที่จะไปทำหน้าที่ในคณะลูกขุน

ใช่ กฎหมายของรัฐ California กำหนดว่าต้องส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนต่อกรรมาธิการลูกขุนเพื่อใช้ในการเลือกคณะลูกขุน แหล่งข้อมูลอีกแห่งหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งของคณะลูกขุนคือจากรายชื่อผู้อยู่อาศัยจากใบขับขี่และผู้ถือบัตรประจำตัวจากสำนักงานทะเบียนยานพาหนะ (DMV) ภายในท้องที่ที่ที่ดำเนินการโดยศาล

ถ้าฉันยกเลิกการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงของฉัน จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าฉันจะไม่ถูกเรียกให้ไปทำหน้าที่ในคณะลูกขุน

ไม่ แผนกบริการของลูกขุนร้องขอรายชื่อจากแฟ้มของผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ยังออกเสียงและที่ยกเลิกแล้ว นอกจากนี้ กฎหมายของรัฐ California ยังกำหนดว่ารายชื่อของเจ้าของใบขับขี่ที่ได้มาจากสำนักงานทะเบียนยานพาหนะ (DMV) จะต้องจัดให้สำหรับกรรมาธิการคณะลูกขุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกประชุมของลูกขุน โปรดโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (213) 974-5332 หรือ 5333 หรือดูที่ การบริการของลูกขุนมณฑล Los Angeles

ฉันพูดภาษาอื่น จะลงทะเบียนได้อย่างไร

ถ้าท่านต้องการแบบฟอร์มการลงทะเบียนในภาษาอื่น เราสามารถจัดการให้ท่านได้ RR/CCได้จัดหาแบบฟอร์มการลงทะเบียนในภาษาอื่น 10ภาษาตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐ:จีน, อังกฤษ, ฮินดี, ญี่ปุ่น, เขมร, เกาหลี, สเปน, ตากาล็อก, ไทย และเวียดนาม

ร้องขอเอกสารการเลือกตั้งในภาษาต่างๆ โทรศัพท์ไปที่หมายเลข (800) 481-8683

Icon - Close