Skip to Content

اطلاعات اضافی

مقصود قانونگذار این است که رای دهنده از استفاده های مجاز از اطلاعات شخصی ارائه شده توسط وی به منظور تکمیل استشهادنامه ثبت نام رای دهندگان به طور کامل مطلع شود. (به ELEC § 2157.1 مراجعه کنید)

اطلاعات مربوط به سوگندنامه ثبت نام رای دهندگان شما توسط مقامات انتخاباتی برای ارسال اطلاعات رسمی در مورد روند رای گیری، مانند مکان محل رای گیری و مسائل و نامزدهایی که در برگه رای ظاهر می شوند، استفاده می شود. استفاده تجاری از اطلاعات ثبت نام رای دهندگان طبق قانون ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. اطلاعات رای دهندگان ممکن است در اختیار یک نامزد برای سمت، کمیته سنجش رای، یا افراد دیگری برای اهداف انتخاباتی، علمی، روزنامه نگاری، سیاسی یا دولتی که توسط وزیر امور خارجه تعیین می شود، ارائه شود. گواهینامه رانندگی و شماره تامین اجتماعی، یا امضای شما همانطور که در کارت ثبت نام رای دهندگان شما نشان داده شده است، نمی توانند برای این اهداف منتشر شوند. اگر در مورد استفاده از اطلاعات رأی دهندگان سؤالی دارید یا می خواهید سوء استفاده مشکوک از این اطلاعات را گزارش دهید، لطفاً با خط تلفن حمایت و کمک از رأی دهندگان ایالت تماس بگیرید.

برخی از رای دهندگانی که با موقعیت های تهدید کننده زندگی مواجه هستند ممکن است واجد شرایط رای دهنده محرمانه باشند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با برنامهامن در خانهوزیر امور خارجه تماس بگیرید. (به ELEC § 2157.2 مراجعه کنید)

Icon - Close