Skip to Content

นักโทษปัจจุบันและบุคคลผู้ที่จำคุกก่อนหน้านี้อาจมีคุณสมบัติในการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งของรัฐ California เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ข้อกำหนดการมีคุณสมบัติ

ในการเข้าร่วมกับกรมการนายอำเภอของมณฑล Los Angeles สำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) จัดให้โอกาสแก่นักโทษเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน มีการจำกัดขอบเขตอยู่ ดังนั้นจึงควรอ่านหมวดนี้เพื่อดูว่าท่านมีคุณสมบัติในการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน หากท่าน :

 • เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา
 • เป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในรัฐ California
 • เป็นผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่หรือก่อนวันที่การเลือกตั้ง
 • ไม่ได้ถูกจองจำอยู่ในคุก ถูกทัณฑ์บน ถูกลงโทษอยู่ในสถานจองจำของมณฑล ถูกลงโทษฐานมีความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนย่อย (h) มาตรา 1170 หรือหลังจากถูกปล่อยตัวสู่ชุมชนโดยอยู่ภายใต้การควบคุม และ
 • ไม่พบว่ามีความบกพร่องทางจิตตามคำสั่งของศาล

กฎหมายว่าด้วยการปรับใหม่ในการตัดสินความผิดทางอาญา

ในปี 2011 สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ผ่านกฎหมายและผู้ว่าการรัฐได้ลงนามอนุมัติในกฎหมายว่าด้วยการปรับการตัดสินความผิดทางอาญา (CJRA) ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1170(h), ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ระดับต่ำได้ถูกตัดสินลงโทษให้ถูกคุมขังอยู่ในคุกของมณฑล และ/หรือ ภายใต้การควบคุมดูแลของแผนกภาคทัณฑ์ของมณฑลแทนที่จะถูกคุมขังอยู่ในสถานจองจำของรัฐ CJRA ได้ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ที่ได้เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา

ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ หากท่าน :

 • รับโทษอยู่ในสถานจองจำของมณฑลจากการตัดสินตามความผิดอาญาประเภทลหุโทษ ความผิดอาญาประเภทลหุโทษไม่มีผลต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน
 • อยู่ในเรือนจำของมณฑล เนื่องจากเวลาในเรือนจำเป็นเงื่อนไขของการภาคทัณฑ์
 • การภาคทัณฑ์
 • เสร็จสิ้นการทำทัณฑ์บน การควบคุมดูแลตามคำสั่ง หรือการควบคุมดูแลของชุมชนหลังการถูกปลดปล่อย
 • ได้รับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกลับคืนโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นทัณฑ์บนหรือการควบคุมดูแล

ท่าน ไม่มี คุณสมบัติถ้าท่าน :

 • ถูกจองจำอยู่ในสถานจองจำของรัฐ
 • รับโทษอยู่ในสถานจองจำของมณฑลภายใต้การตัดสินให้จำคุกของรัฐ
 • รับโทษอยู่ในสถานจองจำจากการตัดสินตามความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ มาตรา 1170(h)
 • อยู่ในระหว่างทัณฑ์บน การควบคุมดูแลตามคำสั่ง หรือการควบคุมดูแลของชุมชนหลังการถูกปลดปล่อย

การลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

ท่านอาจลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลาหากว่ามีคุณสมบัติสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น ท่านจะต้องลงทะเบียนสิบห้า (15) วันก่อนการเลือกตั้งนั้น ๆ

 1. กรอกแบบฟอร์มการขอของนักโทษและเขียน "แบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน" ใกล้กับ "อื่น ๆ"
 2. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. จะต้องมั่นใจว่าได้รวมที่อยู่ถาวร/บ้านเลขที่ไว้ในช่อง 4 และ 5
 4. รวมทั้งที่อยู่ทางไปรษณีย์ของเรือนจำในช่อง 7 และ 8 :

  P.O. Box 86164

  Terminal Annex / Booking #_____

  Los Angeles, CA 90086-0164

 5. ตรวจสอบแบบฟอร์มการลงทะเบียนและต้องมั่นใจว่ามีลายเซ็นและข้อมูลทั้งหมดได้กรอกไว้ครบถ้วนสมบูรณ์
 6. ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

ท่านสามารถ ตรวจสอบสถานภาพการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนของท่าน

ถูกปล่อยตัวจากการถูกกักกันใช่หรือไม่

เมื่อท่านถูกปลดปล่อยจากสถานคุมขัง ท่านควร ลงทะเบียนใหม่เพื่อออกเสียงลงคะแนนเพื่อว่าเอกสารการเลือกตั้งสามารถจัดส่งไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ถูกต้อง มิฉะนั้น เอกสารการเลือกตั้งของท่านอาจถูกส่งไปยังสถานคุมขัง หรือไม่ก็ถูกส่งคืนไปยังสำนักงานการเลือกตั้งของมณฑลในฐานะที่ไม่สามารถจัดส่งได้

ลงทะเบียนใหม่เพื่อออกเสียงลงคะแนน ถ้าท่าน :

 • รับโทษจากการถูกตัดสินฐานลหุโทษครบแล้วและไม่ได้ถูกทำทัณฑ์บน
 • เปลี่ยนที่อยู่ถาวรของท่าน
 • เปลี่ยนชื่อของท่าน
 • เปลี่ยนพรรคการเมืองของท่าน

แหล่งข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงไปยัง :

Icon - Close