Skip to Content

Hiện nay các tù nhân và cựu tù nhân có thể được hợp lệ để ghi danh bầu cử trong các kỳ bầu cử của California. Tìm hiểu thêm về:

Những Đòi Hỏi về Điều Kiện Hợp Lệ

Trong sự hợp tác với Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles, RR/CC giúp cho các tù nhân có cơ hội để ghi danh và bầu cử. Tuy nhiên cũng có những giới hạn, vì vậy hãy đọc phần này để biết quý vị có hợp lệ bầu cử hay không.

Quý vị có thể ghi danh bầu cử nếu quý vị:

 • Là công dân Hoa Kỳ;
 • Là cư dân của California;
 • Được 18 tuổi vào ngày hoặc trước ngày bầu cử;
 • Không ở tù, bị quản chế, thụ án tù của tiểu bang tại nhà tù quận, thụ án vì phạm tội đại hình chiếu theo tiểu phần (h) của đoạn 1170 Bộ Luật Hình Sự, hoặc bị giám sát tại cộng đồng sau khi được phóng thích; và
 • Không bị tòa phán quyết là thiếu khả năng trí tuệ.

Đạo Luật Về Tái Tổ Chức Tư Pháp Hình Sự 

Vào năm 2011, Lập Pháp đã thông qua và Thống Đốc đã ký ban hành Đạo Luật Về Tái Tổ Chức Tư Pháp Hình Sự (CJRA). Chiếu theo đoạn 1170(h) của Bộ Luật Hình Sự, những người phạm tội đại hình có mức án thấp phải thụ án tại nhà tù quận và/hoặc bị giám sát bởi ban quản chế quận thay vì nhà tù tiểu bang. CJRA đã gây ra một số sự lầm lẫn về quyền bầu cử của những người bị kết tội hình sự.

Quý vị được hợp lệ nếu quý vị:

 • Đang thụ án tiểu hình trong nhà tù quận. Tội tiểu hình không bao giờ làm ảnh hưởng đến quyền bầu cử của quý vị.
 • Ở trong nhà tù quận vì thời gian ở tù là điều kiện của sự quản chế.
 • Bị quản chế.
 • Đã hết thời gian quản chế, giám sát bắt buộc, hay giám sát tại cộng đồng sau khi được phóng thích.
 • Quyền bầu cử của quý vị tự động được phục hồi khi việc quản chế hoặc giám sát kết thúc.

Quý vị không được hợp lệ nếu quý vị:

 • Đang ở trong nhà tù tiểu bang.
 • Thụ án tù của tiểu bang trong nhà tù quận.
 • Thụ án tội đại hình trong nhà tù quận chiếu theo đoạn 1170(h) của Bộ Luật Hình Sự.
 • Bị quản chế, giám sát bắt buộc, hay giám sát tại cộng đồng sau khi được phóng thích.

Ghi Danh Bầu Cử

Quý vị có thể ghi danh bầu cử bất cứ lúc nào nhưng để được hợp lệ cho kỳ bầu cử sắp tới, quý vị phải ghi danh trước kỳ bầu cử đó mười lăm (15) ngày.

 1. Điền vào Đơn Yêu Cầu của Tù Nhân và viết "Đơn Ghi Danh Bầu Cử" bên cạnh chữ "Yêu Cầu Khác"
 2. Điền vào Đơn Ghi Danh Bầu Cử
 3. Nhớ ghi địa chỉ thường trú cố định/nhà của quý vị vào ô 4 & 5
 4. Ghi địa chỉ gửi thư của nhà tù quý vị vào ô 7 & 8:

  P.O. Box 86164

  Terminal Annex / Booking #_____

  Los Angeles, CA 90086-0164

 5. Xem lại đơn ghi danh và nhớ chắc chắn là đơn đã ký tên và tất cả các chi tiết đều được điền đầy đủ
 6. Gởi Đơn Ghi Danh Bầu Cử bằng Bưu Điện

Quý vị có thể xem lại tình trạng ghi danh bầu cử của quý vị.

Được Phóng Thích Ra Khỏi Nơi Giam Giữ?

Khi quý vị được phóng thích khỏi nhà giam, quý vị phải ghi danh bầu cử lại để tài liệu bầu cử có thể gửi đến đúng địa chỉ của quý vị. Nếu không, tài liệu bầu cử của quý vị có thể gởi đến nhà giam hoặc gởi trả lại cho Văn Phòng Bầu Cử Quận vì không có người nhận.

Hãy ghi danh bầu cử lại nếu quý vị:

 • Đã mãn án tội đại hình và không còn bị quản chế
 • Đổi địa chỉ cố định
 • Đổi tên
 • Thay đổi chính đảng

Các Nguồn Trợ Giúp

Muốn biết thêm chi tiết, hãy xem:

Icon - Close