Skip to Content

Huấn Luyện Phụ Tá Ghi Danh

deputy-registrar-training

Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles có chương trình Huấn Luyện Phụ Tá Ghi Danh Bầu Cử dành cho các cơ quan và cá nhân muốn tìm hiểu về cách ghi danh bầu cử. Những chủ đề được giảng huấn bao gồm ghi danh bầu cử, trợ giúp viên chức bầu cử trong công việc điền đơn ghi danh bầu cử và tìm hiểu Bộ Luật Bầu Cử California có liên quan đến những đòi hỏi về ghi danh.

Buổi huấn luyện được miễn phí. Những người muốn tham gia phải ghi danh bầu cử trước khi được trở thành Phụ Tá Ghi Danh. Những người tham gia sẽ được nhận “Sách Hướng Dẫn Ghi Danh Bầu Cử” và Giấy Chứng Nhận Phụ Tá Ghi Danh Bầu Cử sau khi hoàn tất thành công chương trình huấn luyện trong một tiếng rưỡi.

Các buổi huấn luyện có cấp giấy chứng nhận được tổ chức tại Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận ở Norwalk tại số 12400 Imperial Hwy, Phòng 5219, Norwalk CA, 90650.

Nếu quý vị hay cơ quan của quý vị muốn tham gia chương trình này, xin liên lạc với Ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử bằng cách gọi số (562) 345-8364.

Icon - Close