Skip to Content

Đưa Dự Luật vào Lá Phiếu

Những dự luật in trong lá phiếu vào Ngày Bầu Cử có thể là dự luật của địa phương, toàn quận hoặc toàn tiểu bang. Các dự luật toàn tiểu bang thường được ghi bằng một con số (thí dụ như Dự Luật 29) do Tổng Thư Ký Tiểu Bang California chỉ định. Các dự luật toàn quận được Quận đặt tên và phân biệt bằng chữ cái (thí dụ như Dự Luật S).

Muốn biết thêm chi tiết, xem trong:

Icon - Close