Skip to Content

Ghi Danh Đi Bầu

Trước khi có thể bỏ phiếu trong Quận Los Angeles, quý vị phải ghi danh đi bầu. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình bầu cử. Quý vị phải ghi danh đi bầu ít nhất 15 ngày trước cuộc bầu cử để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó.

Quý vị có thể ghi danh đi bầu trong Quận L.A. nếu quý vị là:

  • Một công dân Hoa Kỳ.
  • Ít nhất 18 tuổi hoặc lớn hơn vào hoặc trước Ngày Bầu Cử.
  • Không bị một tòa án tuyên bố là thiếu khả năng về tâm trí.
  • Quý vị không phải là:
    • Đang thụ án tù của tiểu bang vì phạm trọng tội trong một nhà giam của Quận dưới một hợp đồng giữa tiểu bang và các viên chức địa phương.
    • Được tạm tha có điều kiện/quản chế vì phạm trọng tội như một điều kiện để quý vị được thả ra từ một nhà tù/nhà giam
Ghi danh đi bầu thật dễ dàng. Quý vị có thể điền và nộp đơn trên mạng điện toán tại đây hoặc download mẫu đơn tại đây và gửi mẫu đơn bằng bưu điện cho RR/CC.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: Ghi Danh Bầu Cử.
Icon - Close