Skip to Content

Sample Ballot Booklet

Lá Phiếu Mẫu

In ra. Đọc. Đánh dấu. Mang theo.

Lá Phiếu Mẫu của quý vị chỉ là — một thí dụ cho lá phiếu của quý vị. Nó đặc biệt theo đúng những chi tiết quý vị cung cấp trên mẫu đơn ghi danh đi bầu của quý vị, thí dụ như nơi cư ngụ và đảng phái đã chọn của quý vị.

Lá Phiếu Mẫu của quý vị là một dụng cụ hữu ích để sử dụng trước và vào Ngày Bầu Cử. Quý vị có thể tìm thấy những đề mục sau đây trong Tập Sách Lá Phiếu Mẫu của quý vị:

● Các ứng cử viên và các dự luật quý vị có thể bỏ phiếu ủng hộ trong Ngày Bầu Cử
● Các lời phát biểu của ứng cử viên
● Phòng phiếu được chỉ định
● Đơn Xin Lá Phiếu Để Bầu bằng Thư

RR/CC tự động gửi các Lá Phiếu Mẫu cho cử tri đã ghi danh trong vòng từ 30 đến 40 ngày trước mỗi cuộc bầu cử. Quý vị cũng có thể xin một Lá Phiếu Mẫu-Điện Tử sẽ được gửi đến cho quý vị bằng email. Ngoài ra, quý vị có thể truy cập lá phiếu mẫu của mình trên mạng điện toán bằng cách Tra Tìm Lá Phiếu Mẫu.

Icon - Close