Skip to Content

Quý vị có bao giờ thắc mắc về lá phiếu của quý vị sẽ như thế nào sau khi quý vị rời phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử không? Hãy xem biểu đồ dưới đây để biết lá phiếu của quý vị được tiến hành như thế nào vào ngày hoặc sau Ngày Bầu Cử.

Lưu Đồ Của Lá Phiếu

Polls

Cử tri bỏ phiếu.

Arrow
Reader

Cử tri đút lá phiếu vào máy đọc.

Arrow
Red Box

Sau khi Địa Điểm Bỏ Phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối các lá phiếu được niêm phong và chuyển đến Trung-Tâm-Tiếp-Nhận.

Arrow
Sheriff

Các Nhân Viên Cảnh Sát Quận L.A. vận chuyển các lá phiếu.

RR/CC

Các lá phiếu được Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận của Quận Los Angeles tại Norwalk tiếp nhận.

Arrow
Tally

Các lá phiếu được kiểm tra và đếm.

Arrow
Announcement

Kết quả chưa chính thức được thông báo.

Arrow
L.A. County Seal

Kết quả chính thức được chứng nhận trong vòng 28 ngày sau ngày bầu cử.

Icon - Close