Skip to Content

Khi Tôi Bầu bằng Thư

Bầu bằng Thư

Polls

Cử tri bỏ phiếu ở nhà theo mức độ mình muốn.

Arrow
Mial

Cử tri có thể gửi lá phiếu của họ bằng thư hoặc đi đến một phòng phiếu.

RR/CC

Các lá phiếu được Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận của Quận Los Angeles tại Norwalk tiếp nhận.

Arrow
Tally

Các lá phiếu được kiểm tra và đếm.

Arrow
Announcement

Kết quả chưa chính thức được thông báo.

Arrow
L.A. County Seal

Kết Quả Chính Thức được chứng nhận trong vòng 28 ngày sau ngày bầu cử.

Icon - Close