Skip to Content

Kapag Bumoboto Ako sa Pamamagitan ng Koreo

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Polls

Ang mga botante ay nagpapatala ng balota sa bahay sa bilis na gusto nila.

Arrow
Mial

Ang kanilang balota ay maaaring ipadala ng mga botante sa koreo o sa isang lugar ng botohan.

RR/CC

Ang mga balota ay tinatanggap ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng Los Angeles sa Norwalk.

Arrow
Tally

Ang mga balota ay sinusuri at binibilang.

Arrow
Announcement

Ang mga di-opisyal na resulta ay inilalabas.

Arrow
L.A. County Seal

Ang mga Opisyal na Resulta ay sinesertipikahan sa loob ng 28 araw pagkatapos ng halalan.

Icon - Close