Skip to Content

Kahong Hulugan ng Balota

Drop Box

Tungkol sa Programa ng Kahong Hulugan ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo

Ang Programa ng Kahong Hulugan ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay nagsimula noong 2017 bilang isang inisyatibo upang magbigay sa mga botante ng isang ligtas na alternatibong opsyon para ibalik ang kanilang balota.

Ang mga Kahong Hulugan ng Balota ay nagbibigay ng isang ligtas, magagamit, at walang pakikipagharap na paraan para ibalik ang kanilang binutohang balota.


Ano ang Kailangan Ninyong Malaman

 • Ang mga Kahong Hulugan ay magagamit ng mga botante magsimula sa 29 na araw bago at sa Araw ng Halalan.
 • Ang mga Kahong Hulugan ay nagsasara ng 8 PM sa Araw ng Halalan
 • Ang mga Kahong Hulugan ay nakakabit ng ligtas sa semento o nakakadena sa lugar
 • Ang mga Kahong Hulugan ay idinisenyo na may mga tampok na pangseguridad na tinukoy sa mga regulasyon ng estado
 • Ang mga Kahong Hulugan ay may panlabas na patong upang mabawasan ang permanenteng graffiti o pinsala
 • Ang mga balota ay regular na kinukuha ng dalawang Manggagawa sa Halalan
 • Nakikipagtulungan ang County sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, mga lungsod, lokal na stakeholder, at mga organisasyong nakabatay sa komunidad upang subaybayan at pangalagaan ang lahat ng mga kahon

Tseklist sa Pagbabalik ng Balota

Bago ihulog ang iyong balota sa Pagboto sa pamamagitan ng Halalan, siguraduhing:

 • Ilagay ang iyong mga kard ng balota sa loob ng Opisyal na Sobre ng Pagbabalik
 • Ligtas na selyado ang Opisyal na Sobre ng Pagbabalik
 • Pirmahan at petsahan ang likod ng Sobre ng Opisyal na Pagbabalik

Paano Susuriin kung Natanggap at Nabilang ang Iyong Balota

Pagkatapos ibalik ang iyong binotohang balota sa pamamagitan ng Kahong Hulugan o sa pamamagitan ng koreo maaari mong suriin ang iyong balota upang matiyak na ito ay natanggap at nabilang sa pamamagitan ng aming Kagamitan ng Katayuan ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo.


Mag-ulat ng isang suliranin sa isang Kahong Hulugan ng Balota

Ang misyon namin ay itaguyod ang integridad ng lahat ng halalan sa isang malinaw at madaling paraan. Kung makakakita ka ng isang bagay na mukhang kahina-hinala, iulat ito!

MAG-ULAT NG ISANG SULIRANIN


Bawal ang Pangangampanya!

Ang mga Paglabag ay Maaaring Magresulta sa Multa at/o Pagkakulong

Saan?

 • Sa loob ng agarang paligid ng isang taong nakapila upang bumoto o sa loob ng 100 talampakan mula sa pasukan ng isang lugar ng botohan, sa pagboto sa gilid ng daan o kahong hulugan ng balota ay ipinagbabawal ang mga sumusunod na aktibidad.

Anong mga gawain ang ipinagbabawal?

 • HUWAG utusan ang isang tao na iboto o hindi iboto ang sinumang kandidato o anumang panukala sa balota
 • HUWAG ipakita ang pangalan, larawan, o logo ng isang kandidato.
 • HUWAG harangan ang daanan papunta sa o tumambay sa anumang kahong hulugan ng balota.
 • HUWAG magbigay ng anumang materyales o naririnig na impormasyon na nasa panig ng o laban sa sinumang kandidato o anumang panukala sa balota malapit saanmang lugar ng botohan, sentro ng pagboto, o kahong hulugan ng balota.
 • HUWAG magpakalat ng anumang petisyon, kabilang ang para sa mga inisyatiba, reperendum, recall, o nominasyon ng kandidato.
 • HUWAG mamahagi, magpakita, o magsuot ng anumang damit (mga sumbrero, damit, senyales, butones, istiker) na may pangalan, larawan, logo ng isang kandidato, at/o suportahan o kalabanin ang sinumang kandidato o panukala sa balota.
 • HUWAG magpakita ng impormasyon o kumausap ng botante tungkol sa pagiging kwalipikado ng botante na bumoto.
 • Ang mga pagbabawal sa pangangampanya na nakabuod sa itaas ay nakasaad sa Artikulo 7 ng Kabanata 4 ng Dibisyon 18 ng Kodigo ng Halalan ng California.

Ipinagbabawal ang Pandaraya sa proseso ng Halalan!

Ang mga Paglabag ay Maaring Magresulta sa Multa at/o Pagkakulong

Anong mga gawain ang ipinagbabawal?

 • HUWAG gumawa o subukang gumawa ng panloloko sa halalan.
 • HUWAG magbigay ng anumang uri ng bayad o suhol, sa anumang anyo o sa pamamagitan ng anumang paraan, para hikayatin o subukang hikayatin ang isang taong bumoto o hindi bumoto.
 • HUWAG bumoto nang ilegal.
 • HUWAG subukang bumoto o tumulong sa iba na bumoto kapag hindi siya kwalipikadong bumoto.
 • HUWAG lumahok sa pangangampanya; kunan ng litrato o i-rekord ang isang botanteng papasok o palabas sa lugar ng botohan; o harangan ang pasukan, labasan, o paradahan.
 • HUWAG pigilan ang karapatan ng isang tao na bumoto o pigilan ang mga botante na bumoto; antalain ang proseso ng botohan; o mapanlokong abisuhan ang sinumang tao na hindi siya kwalipikadong bumoto o hindi siya rehistradong bumoto.
 • HUWAG subukang alamin kung paano bumoto ang isang botante sa kanyang balota.
 • HUWAG magdala o sabihan ang isang tao na magdala ng baril sa lugar na malapit sa lugar ng botohan na may ilang pagbubukod.
 • HUWAG pumunta o sabihan ang isang tao na pumunta nang nakasuot ng uniporme ng opisyal ng kapayapaan, guwardiya, o tauhang pangseguridad sa lugar na malapit sa lugar ng botohan na may ilang pagbubukod.
 • HUWAG pakialaman o gambalain ang anumang bahagi ng sistema ng botohan.
 • HUWAG gumawa ng imitasyon, pekein, o pakialaman ang mga resulta sa isang halalan.
 • HUWAG baguhin ang mga resulta sa isang halalan.
 • HUWAG pakialaman, sirain, o baguhin ang anumang listahan ng botohan, opisyal na balota, o lalagyan ng balota.
 • HUWAG magpakita ng anumang hindi opisyal na lalagyan para sa koleksyon ng balota na posibleng manlinlang ng botante na maniwalang isa itong opisyal na kahon para sa koleksyon.
 • HUWAG pakialaman ang kopya ng mga resulta ng mga pagboto.
 • HUWAG manghikayat o manlinlang ng taong hindi kayang magbasa o nakatatanda na iboto o hindi iboto ang isang kandidato o panukala na kabaliktaran ng kanyang nilalayon.
 • HUWAG kumilos bilang opisyal ng halalan kapag hindi ka ganoon.
 • Hindi pwedeng hilingin ng mga TAGAPAG-EMPLEYO sa kanilang mga empleyado na dalhin ang kanilang balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa trabaho o hilingin sa kanilang empleyado na bumoto sa kanilang balota sa trabaho. Sa panahon ng pagpapasahod, hindi pwedeng magsama ang mga tagapag-empleyo ng mga materyales na sumusubok na impluwensyahan ang mga opinyon o pagkilos sa pulitika ng kanilang empleyado.
 • Hindi pwedeng subukan ng mga MIYEMBRO NG LUPON NG PRESINTO na tukuyin kung paano bumoto ang isang botante sa kanyang balota o, kung matutuklasan ang impormasyong iyon, ihayag kung paano bumoto ang isang botante sa kanyang balota.
 • Ang mga pagbabawal sa aktibidad na may kaugnayan sa katiwalian ng proseso ng pagboto na nakabuod sa itaas ay itinakda sa Kabanata 6 ng Dibisyon 18 ng Kodigo ng Halalan ng California.

Upang tingnan o i-download ang impormasyong ito sa pormang pdf, i-klik dito.

Icon - Close