Skip to Content

Mga Porma at Manwal sa Pagtustos sa Kampanya

Mga Porma ng Pagsisiwalat ng Pagtustos sa Kampanya ng mga Kandidato

Glosaryo ng mga Porma ng Komiteng Tumanggap sa Kampanya

 • Porma 405: Susog sa 460 (kung angkop)
 • Porma 460 - Pabalat na pahina: Nagbibigay ng mga Pangalan ng Kandidato, Pangalan/Direksiyon ng Komite, Pangalan/Direksiyon ng (mga) Ingat-yaman
 • Porma 460 - Pabalat na Pahina Bahagi II: Nagbibigay ng mga Pangalan ng Kandidato, Pangalan/Direksiyon ng Komite, Pangalan/Direksiyon ng (mga) Ingat-yaman
 • BUOD NA PAHINA: Nagbibigay ng buod ng mga kontribusyon, utang, paggasta, atbp.
 • Iskedyul A: Listahan ng mga kontribusyon na natanggap, kung angkop
 • Iskedyul B: Listahan ng mga Utang
 • Iskedyul C: Di-Perang mga Kontribusyon
 • Iskedyul D: Buod ng mga Paggastang Sumusuporta/Sumasalungat sa Ibang mga Kandidato, Panukala at mga Komite
 • Iskedyul E: Listahan ng mga paggasta
 • Iskedyul F: Natipong mga Gastos / Hindi Nabayarang mga Singil
 • Iskedyul G: Mga Pagbabayad na Ginawa ng isang Ahente o Independiyenteng Kontratista (sa Ngalan ng Komiteng Ito)
 • Iskedyul H: Mga Pautang na Ginawa sa Iba
 • Iskedyul I: Sari-saring mga Pagdagdag sa Pera

Mga Kandidato/Humahawak ng Katungkulan sa County

Ang impormasyon ay makukuha online para sa lahat ng mga kandidato at humahawak ng katungkulan sa county na kasalukuyang kalahok sa isang halalan sa county. Ang mga natalong kandidato sa county ay patuloy na maghaharap ng mga pahayag at mga ulat sa kampanya sa RR/CC.

Ang mga kopya ay makukuha sa pamamagitan ng pagtawag sa seksyon ng Pagtustos sa Kampanya o yunit ng Proposisyon B sa (562) 462-2339. Ang mga isinapanahong online na mga ulat ay hindi makukuha para sa mga natalong kandidato pagkatapos iharap ang kanilang tuwing kalahating taon na mga pahayag sa halalan).

May mga Katanungan sa Pagkumpleto ng mga Porma?

Makipag-ugnayan sa seksyon ng Pagtustos sa Kampanya o yunit ng Proposisyon B upang malaman kung aling mga porma ang kailangan mong kumpletuhin gayon din ang mga darating na huling araw sa pamamagitan na pagtawag sa (562) 462-2339 o pagbisita sa pangunahing opisina ng RR/CC:

12400 Imperial Highway, Room 2003

Norwalk, CA 90650

Mga Tagapagdulot

Para sa impormasyon tungkol sa Proposisyon B, tingnan ang Ordinansang Prop B at Hanbuk ng Prop B.

For information about electronic filings, see the Electronic Campaign Disclosure Filing Ordinance 2.195.

Mga Nakakatulong na website

Icon - Close