Skip to Content

Kasalukuyan at Paparating na mga Halalan

I-klik ang bawat link para alamin ang tungkol sa paparating na mga halalan. Ang magagamit na impormasyon ng botante at kandidato ay nag-iiba ayon sa halalan.

Tandaan: Ang RR/CC ay hindi nagsasagawa ng lahat ng halalan sa County ng Los Angeles — ang mga nakalista lamang sa pahinang ito.

Ika-8 ng Nobyembre, 2022 Pangkalahatang Halalan

Mga Nakatakdang Halalan sa County ng Los Angeles:

Mga Nakaraang Halalan

Icon - Close