Skip to Content

Paano Kanselahin ang Inyong Pagpaparehistro ng Botante

 1. I-download at kumpletuhin ang Humiling ng Aplikasyon para sa Pagkansela ng Pagpaparehistro Bilang Botante. Makakahiling rin kayo ng aplikasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa (562) 466-1323 o (562) 466-1310.
 2. Ipadala sa koreo ang inyong aplikasyon sa:

  Registrar-Recorder/County Clerk

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

Paano Kanselahin ang Rekord ng isang Namatay na Botante

 1. I-download at kumpletuhin ang Humiling ng Aplikasyon para sa Pagkansela ng isang Namatay na Botante. Makakatawag rin kayo sa (562) 466-1323 o (562) 466-1310.
 2. Ipadala sa koreo ang inyong aplikasyon sa:

  Registrar-Recorder/County Clerk

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

Icon - Close