Skip to Content

Hủy Bỏ Ghi Danh

Làm Thế Nào để Hủy Bỏ Tình Trạng Ghi Danh Bầu Cử Của Quý Vị

 1. Tải xuống (Download) và điền vào Đơn Yêu Cầu Hủy Bỏ Ghi Danh Bầu Cử. Quý vị cũng có thể xin đơn bằng cách gọi số (562) 466-1323 hoặc (562) 466-1310.
 2. Gửi đơn của quý vị đến:

  Registrar-Recorder/County Clerk

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

Làm Thế Nào để Hủy Bỏ Hồ Sơ của Cử Tri Đã Qua Đời

 1. Tải xuống (Download) và điền vào Đơn Yêu Cầu Hủy Bỏ cho Cử Tri Đã Qua Đời. Quý vị cũng có thể gọi số (562) 466-1323 hoặc (562) 466-1310.
 2. Gửi đơn của quý vị đến:

  Registrar-Recorder/County Clerk

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

Icon - Close