Skip to Content

Lahat ng mga nakarehistrong botante sa County ng L.A. ay may kakayahang pumili ng isang kinakatigang partido, kabilang ang opsyon na piliin ang "Walang Kinakatigang Partido." 

Basahin ang tungkol sa iba-ibang partidong pampulitika sa ibaba.

Mga Partidong Pampulitika

Partidong Amerikanong Independiyente

Partidong Amerikanong Independiyente

Kailangan ng Amerika at California ang pamumuno ng Partidong Amerikanong Independiyente (Sangay sa California ng Partidong Saligang-batas).

Nangangako kami na:

 • Patigilin ang mga hindi nakadeklarang digmaan na araw-araw ay binabayaran ng mga buhay ng Amerikano at bilyun-bilyong dolyar ng buwis;
 • Patigilin ang walang-ingat na paggasta, kabilang ang tulong sa ibang bansa, at pangalagaan ang mga domestikong pangangailangan ng Amerika;
 • Tapusin ang pagtustos ng utang ng parehong Pederal at Pang-estadong pamahalaan;
 • Alisin ang Pederal na buwis sa kita, at ibalik ang isang nakabase-sa-taripa na sistema ng kita;
 • Agad na tapusin ang paglahok sa pandaigdig na mga kasunduan sa pangangalakal tulad ng NAFTA at ng WTO, at patigilin ang pagpapadala ng mga Amerikanong trabaho na mataas magpasuweldo sa ibang mga bansa;
 • Bawasan ang imigrasyon, at patigilin ang lahat ng tulong ng pamahalaan sa mga ilegal na dayuhan;
 • Ipagtanggol ang mga moral na pinahahalagahan ng Amerika; panatilihin ang Diyos sa panata ng katapatan;
 • Protektahan ang karapatan sa buhay ng mga inosenteng hindi pa naisisilang;
 • Suportahan ang mga matataas na pamantayan sa edukasyon, kabilang ang paghimok sa mga pribadong paaralan at pag-aaral sa bahay;
 • Patigilin ang pagsasamantala sa mga mamimili at nagbabayad ng buwis ng mga monopolya ng enerhiya/utilidad;
 • Ipagtanggol ang mga karapatang nasa Ikalawang Susog;
 • Ibalik ang isang walang-utang, walang-interes na sistema ng pera;
 • Alisin ang buwis sa awto ng California; walang mga lisensiya ng drayber para sa mga ilegal.

Iboto ang Amerikanong Independiyente-ang tanging partidong lubos na sinusuportahan ang matapang na paninindigan ni Punong Mahistrado Roy Moore para sa karapatan ng Estado na kilalanin ang Diyos at ang Sampung Utos.

Dr. Mark Jerome Seidenberg, Tagapangulo sa Estado

476 Deodara Street

Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884

www.aipca.org

Partidong Demokratiko

Partidong Demokratiko

Ang Pamahalaan ng Estados Unidos, lalo na ang isang Presidente, ay may dalawang pangunahing responsibilidad…..ang Ekonomiya at Pambansang Seguridad.

Tanging ang isang bagong Demokratikong Presidente ang gagawa sa ating bansa na mas malakas sa parehong mga lugar.

Ang mga Demokratiko ay:

 • Sumuporta sa mga guro at nagpabuti sa pampublikong edukasyon na nagresulta sa mas mataas na mga puntos sa pagsusulit
 • Nagpasa ng mga mahihigpit na batas upang alisin ang mga sandatang pang-atake at Saturday Night Specials mula sa ating mga kapitbahayan at mga paaralan
 • Nagpasa ng reporma sa HMO na nagbibigay ng mga desisyon sa pangangalagang pangkalusugan sa mga pasyente at sa kanilang mga doktor
 • Namuno sa mga pagsisikap na protektahan ang mga nagbabayad ng buwis at ang ating mga pondo sa pensiyon mula sa mga madadayang magnanakaw na korporasyon

Kailangan nating muling ihalal si Senadora Barbara Boxer at suportahan ang ating Pangkongreso at Pang-estadong Pambatasang mga kandidato upang patuloy silang lumaban upang:

 • Protektahan ang karapatan ng isang babae na pumili
 • Bawasan ang mga mararahas na krimen sa ating mga kapitbahayan at mga paaralan
 • Protektahan ang Social Security at Medicare at idagdag ang pagsakop sa gamot
 • Tulungan ang mga maliliit na negosyo at magpasa ng mga balanseng badyet
 • Protektahan ang ating kapaligiran
 • Tapusin ang mga krimen ng pagkamuhi

Ang mga Demokratiko at Independiyente ay dapat makipag-ugnayan sa amin upang magtayo ng isang mas mahusay na California. Kami ang tanging partido na nag-iimbita sa mga Independiyente na bumoto sa aming Pampanguluhang primarya.

John Burton, Tagapangulo sa Estado

1401 21st Street, Suite 200

Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707

info@cadem.org

www.cadem.org

Partidong Luntian

Partidong Luntian

Ang Partidong Luntian ay kumakatawan sa mga nagtatrabahong pamilya at sa nakakalimutang gitnang-uri. Gusto namin ng independiyenteng pulitika at responsableng pamahalaan na gumagalang sa iginagarantiya ng saligang-batas na mga karapatan at kalayaang sibil.

Ang naghihingalong dalawang-partidong sistema ay naglilingkod lamang sa mga mayayamang korporasyon, nagbibigay ng mga pabor para sa mga malalaking kontribusyon sa kampanya. Ito ay hindi na kumakatawan sa mga may-ari ng maliit na negosyo, mga manggagawa, at sa mahihirap, matatanda at nawalan ng mga magagandang pagkakataon.

Ang Partidong Luntian ay ang pinakamabilis lumaking partidong pampulitika. Alam ng mga botante na panahon na para sa pagbabago.

Binabago namin ang paraan na nagpapatakbo ang pamahalaan; tayo ay hindi ipinagbibili. Sa halip ng mga pinatatakbo-ng-korporasyon na sistema na yumayakap sa pagkonsumo at hindi maipagpapatuloy na kompetisyon, tinutupad namin itong 10 pangunahing Pinahahalagahan:

Ang mga botante ay lalong naghahalal ng mga Luntian sa antas na pambuong-estado, ng county at estado, na may higit sa 180 humahawak ng katungkulan sa buong bansa. Ang mga Luntian ay nagtatrabaho sa pagitan ng mga halalan sa mga isyung pangkomunidad. Ang aktibismong ito ay saligan ng aming mga pinahahalagahang pangmasa. Ginagawa namin ang aming sinasabi.

Itinataguyod namin ang panlahat na pangangalagang pangkalusugan, alternatibong enerhiya, reporma sa halalan, mga nakakabuhay na suweldo at maipagpapatuloy na mga gawain sa negosyo. Kami ay nagtatrabaho upang ibalik ang kalidad ng ating pang-araw-araw na mga buhay at mga komunidad.

Jared Laiti, Tagapamagitan sa Kalihim ng Estado

81 Cognac Circle

Sacramento, CA 95835

(916) 549-6788

liaison@cagreens.org

www.cagreens.org

Partidong Libertaryan

Ang Partidong Libertaryan ay kasing Amerikano ng apple pie.

Tulad ninyo, kami ay may mga trabaho, mga negosyo, mga pamilya at mga pangarap.

Pumasok kami sa larangang pampulitika upang ibalik ang kalayaan at mga pinahahalagahang Amerikano. Kami ay nagtatrabaho patungo sa isang pamahalaan na mas kaunti ang pagbubuwis at paggasta, at hindi nanghihimasok sa inyong personal na buhay.

Kung inilalarawan mo ang sarili bilang mapag-ubaya sa kapwa at responsable sa pananalapi, ikaw ay isang Libertaryan!

Naniniwala kami na ikaw-hindi ang pamahalaan-ang dapat magpasiya kung paano patatakbuhin ang iyong buhay, libro ng tseke, pagreretiro, edukasyon at pamilya.

Ang Partidong Libertaryan ay sumusuporta sa iyong karapatan na:

 • panatilihin kung ano ang kinikita. Bawasan o alisin ang mga buwis tuwing posible.
 • patakbuhin ang iyong sariling negosyo at tamasahin ang iyong ari-arian. Ang pagbawas sa mga regulasyon at papeles ay lumilikha ng mas maraming trabaho, mas mataas na suweldo, at mas mababang mga presyo.
 • Turuan ang iyong mga anak ng nakikita mong angkop.
 • Piliin ang iyong sariling istilo ng pamumuhay. Hindi ka dapat ituring ng pamahalaan na isang kriminal dahil sa iyong mga pinili sa mga relasyon, muling paglikha o paggamot na medikal.
 • Tunay na pantay na pagtrato sa ilalim ng batas sa kabila ng lahi, kasarian, relihiyon, sekswalidad, o mga personal na katangian.
 • mag-angkin ng baril. Ang pagtatanggol sa sarili ay isang karapatan, hindi isang pabor na pampulitika.

Ngayon na may higit sa 60 inihalal na Libertaryan sa California at higit sa 525 humahawak ng katungkulan sa buong bansa, kami ay isang tunay at lumalaking mapipili.

Tumawag sa 1-800-ELECT-US o pumunta sa http://www.lp.org.

Sumapi sa amin ngayon.

Kevin Takenaga, Tagapangulo

770 L Street, Suite 950

Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776, ext. 6

office@ca.lp.org

www.ca.lp.org

Partidong Kapayapaan at Kalayaan

Partidong Kapayapaan at Kalayaan

Makakaboto kayo para sa mga karapatan at pangangailangan ng nagtatrabahong-uri na mga tao sa California at sa buong mundo.

Bumoto para sa makabuluhang trabaho para sa lahat; doblehin ang pinakamababang suweldo. Tapusin ang kahirapan at kawalan ng bahay.

Bumoto para sa libre, mahusay na pangangalagang pangkalusuan at edukasyon para sa lahat.

Bumoto upang buwisan ang mayayaman upang matugunan ang mga pangangailangang pantao.

Bumoto para sa kumpletong proteksiyon at pagbabalik ng ating kapaligiran.

Bumoto upang hayaan ang mga tao sa buong mundo na magpasiya kung paano pamamahalaan ang mga sarili. Pauwiin ang lahat ng mga sundalo ng U.S. at tanggalin ang lahat ng mga ahente na ipinadadala upang itaguyod at protektahan ang mga tubo ng korporasyon. Tapusin ang lahat ng tulong na militar ng ibang bansa.

Bumoto upang tapusin ang diskriminasyon laban sa mga naaaping grupo, ginagawang posible para sa lahat na lumahok nang demokratiko at makibahagi nang pantay.

Ang kapitalismo ay gumagamit ng ating paggawa at mga likas na yaman upang lumikha ng tubo para sa iilan. Ito ay nagiging dahilan ng digmaan, pagkasira ng kapaligiran, kahirapan, at kawalan ng pagkakapantay-pantay.

Tayong nagtatrabahong-uri ng mga tao ay nangangailangan ng ating sariling partido. Hindi natin maaasahan ang mga partido na kinokontrol ng mga korporasyon at ng mayayaman na kikilos sa ating mga interes.

Kung magkakasama tayong magtatrabaho, mababago natin ang sistema. Makakalikha tayo ng isang sosyalistang lipunan kung saan tayo ay may demokrasya at nagtutulungan sa paggamit ng mga yaman ng kalikasan, ating paggawa at ating kayamanang panlipunan para sa kabutihan ng lahat.

Magparehistro at iboto ang Partidong Kapayapaan at Kalayaan.

Kevin Akin, Tagapangulo sa Estado

20212 Harvard Way

Riverside, CA 92507

(951) 787-0318

(951) 675-2813

kevinakin1950@hotmail.com

www.peaceandfreedom.org

Partidong Republikano

Partidong Republikano

Ang Partidong Republikano ng California ay naghahangad na ibalik ang ating estado bilang lider ng bansa sa pag-unlad na pangkabuhayan at pagbabago sa pamamagitan ng pagbawas sa mga buwis, pagtabas sa mga maaksayang regulasyon, at paggawa sa California na matatag na nakikipagtagisan muli. Gusto naming magtayo ng isang California kung saan ang mga tao at mga pamilya ay ligtas at protektado dahil ang isang masiglang ekonomiya ay lumilikha ng mga trabaho at mga pagkakataon para sa bawat isa na nakahanda at kayang magtrabaho.

Ang mga Republikano ay sumusuporta sa walang-takot na pagreporma sa ating alsado at maaksayang pamahalaan at pagbawas ng pabigat sa mga nagbabayad ng buwis upang paunlarin ang ating ekonomiya at lumikha ng mga trabaho at mga pagkakataon na kailangan ng pamilya.

Ang Partidong Republikano ay tagapagtaguyod para sa pangkaraniwang taga-California - hindi sa mga espesyal na interes o malaking pamahalaan. Sinusuportahan namin ang pagprotekta sa mga persoal na kalayaan ng bawat taga-California upang magkaroon ng mahusay na edukasyon, upang magtrabaho, upang mag-impok at upang mamuhunan sa kinabukasan, at sa pamilya ng isang tao.

Ang ating demokrasya ay gumagana lamang kung ang mga mabubuting tao ay nagpasiyang kumilos at lumahok. Ang aming mga pinto ay bukas sa inyo at umaasa kami na gagawin ninyo ang personal na desisyon ngayon upang protektahan, pabutihin at itayo ang California sa pamamagitan ng pagsapi sa Partidong Republikano ng California. Maaari kayong makakuha ng karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagbisita sa aming website sa cagop.org ngayon.

Tom Del Beccaro, Tagapangulo sa Estado

1215 K Street, Suite 1220

Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496

tom@cagop.org

www.cagop.org

Icon - Close