Skip to Content

Hanapin ang Aking Impormasyon sa Halalan

Gumawa ng Plano para Bumoto

Maging handa para bumoto sa darating na halalan! Nasa ibaba ang lahat ng mapagkukunan at kagamitan na kailangan mo para gumawa ng plano para bumoto.

 

Epekto ng Sensus at Komisyon ng Muling Pagdidistrito ng Mamamayan

  • Pagkatapos ng pambansang sensus (isinagawa noong 2020), isinapanahon ng Komisyon ng Muling Pagdidistrito ng Mamamayan ng California ang mga hangganan ng distrito sa buong estado
  • Ang ilang mga botante ay maaaring nasa mga bagong distrito na Pangkongreso, Asembleya ng Estado, Senado ng Estado, at distrito ng Lupon ng mga Taga-singil ng Buwis
  • Ang mga botante ay makakakita ng mga labanan at kandidato para sa kanilang bagong distrito
  • Suriin kung sa aling distrito ka nakatira sa pamamagitan ng pagbisita sa LAVOTE.GOV/MYDISTRICT

Dalawang Magkasabay na Halalan para sa Puwesto ng Senado ng U.S.

  • May dalawang labanan sa Senado ng U.S. sa balotang ito
    • Isa para sa regular na 6 na taong termino na matatapos sa Enero 3, 2029
    • Isa para sa natitirang bahagi ng kasalukuyang termino na matatapos sa Enero 3, 2023
  • Maaaring bumoto ang mga botante para sa parehong labanan

Mga Mapagkukunan sa Halalan

Locate Your District

Hanapin ang Aking Distrito

Ballot Marking Device Code List

Listahan ng Kodigo ng Kagamitang Pangmarka ng Balota

Conditional Voter Registration Ballot Status

Katayuan ng Balota ng Kondisyonal na Botante

Icon - Close