Skip to Content

اطلاعات انتخابات من را پیدا کنید

برای رأی دادن برنامه ریزی کنید

برای رأی دادن در انتخابات آینده آماده شوید! در زیر تمام منابع و ابزارهایی که برای برنامه ریزی برای رأی دادن نیاز دارید آورده شده است.

 

تاثیر سر شماری و کمیسیون تقسیم مجدد شهروندان

  • Aپس از سر شماری ملی (که در سال 2020 انجام شد) ، کمیسیون تقسیم مجدد شهروندان California مرزهای منطقه را در سراسر ایالت به روز کرد.
  • برخی از رای دھندگان ممکن است در نواحی جدید کنگره، مجلس ایالتی، سنای ایالتی، و ھیئت تساوی ایالتی باشند .
  • رای دھندگان رقابت ھا و نامزدھای ناحیه جدید خود را خواھند دید
  • بررسی کنید که در کدام ناحیه زندگی می کنید LAVOTE.GOV/MYDISTRICT با مراجعه به

دو انتخابات ھمزمان برای کرسی سنای ایالات متحده

  • دو رقابت سنای ایالات متحده در این رای گیری وجود دارد
    • یکی برای دوره 6 ساله منظم که در 3 ژانویه ،2029 به پایان میرسد.
    • یکی برای باقیمانده دوره جاری منتھی به 3 ژانویه ،2023
  • رای دھندگان می توانند برای ھر دو رقابت رای دھند

منابع انتخاباتی

Locate Your District

منطقه من را پیدا کنید

Ballot Marking Device Code List

لیست کد دستگاه علامت گذاری برگه رأی

Conditional Voter Registration Ballot Status

وضعیت برگه رأی رای دهندگان مشروط

Icon - Close