Skip to Content

Миний Сонгуулийн Мэдээллийг Олох

Санал Өгөх Төлөвлөгөө Гаргах

Ирэх сонгуульд саналаа өгөхөд бэлэн байгаарай! Санал өгөх төлөвлөгөө гаргахад шаардлагатай бүх нөөц, хэрэгслийг доор харуулав.

 

Тооллого, Иргэдийн Сонгуулийн Тойргийн Дахин Хуваарилах Хорооны Нөлөө

  • Үндэсний тооллогын дараа (2020 онд явуулсан) Калифорнийн Иргэдийн Сонгуулийн Тойргийн Дахин Хуваарилах Хороо муж даяарх дүүргийн хил заагийг шинэчилсэн
  • Зарим сонгогчид Конгресс, Мужийн Чуулган, Мужийн Сенат, Төрийн Тогтворжуулалтын Зөвлөлийн шинэ дүүрэгт байж болно
  • Сонгогчид шинэ тойрогтоо өрсөлдөөн, нэр дэвшигчдийг харах болно
  • LAVOTE.GOV/MYDISTRICT хаягаар орж та аль дүүрэгт амьдардагаа шалгана уу

АНУ-ын Сенатын Суудалд Хоёр Зэрэгцсэн Сонголт

  • Энэ саналын хуудас дээр хоёр Н.У-ын Сенатын өрсөлдөөн байгаа
    • Нэг нь 2029 оны 1-р сарын 3-нд хугацаа нь дуусах ээлжит 6 жилийн бүрэн эрх
    • Нэг нь 2023 оны 1-р сарын 3-нд хугацаа нь дуусах одоогийн үлдсэн бүрэн эрх
  • Сонгогчид хоёр өрсөлдөөнд саналаа өгч болно

Сонгуулийн Нөөц

Locate Your District

Дүүргээ Олох

Ballot Marking Device Code List

Саналын Хуудас Тэмдэглэх Төхөөрөмжийн Кодын Жагсаалт

Conditional Voter Registration Ballot Status

Болзолт Сонгогчдын Саналын Хуудасны Статус

Icon - Close