Skip to Content

เคยสงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับบัตรลงคะแนนของท่านเมื่อท่านออกจากหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ดูแผนผังด้านล่างนี้ซึ่่งแสดงการเดินทางของบัตรลงคะแนนของท่านในและหลังวันเลือกตั้ง

แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของบัตรลงคะแนน

Polls

ผู้ออกเสียงลงคะแนนทำการเลือกตั้ง

Arrow
Reader

ผู้ออกเสียงจะสอดบัตรลงคะแนนเข้าในเครื่องอ่าน

Arrow
Red Box

หลังจากสถานที่เลือกตั้งปิดในเวลา 20:00 น. บัตรลงคะแนนจะถูกปิดผนึกและส่งไปยังศูนย์ตรวจสอบ (Check-In-Center)

Arrow
Sheriff

จากที่นั้นเจ้าหน้าที่นายอำเภอประจำมณฑล Los Angeles จะทำการขนส่งบัตรลงคะแนน

RR/CC

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล Los Angeles ในเมือง Norwalk จะเป็นผู้รับบัตรลงคะแนนดังกล่าว

Arrow
Tally

บัตรลงคะแนนจะได้รับการตรวจสอบและบันทึก

Arrow
Announcement

จะมีการแจ้งผลอย่างไม่เป็นทางการ

Arrow
L.A. County Seal

ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะได้รับการรับรองภายใน 28 วันของการเลือกตั้ง

Icon - Close