Skip to Content

Muốn xem thông tin về các công chức hiện đang giữ những chức vụ của Quận Los Angeles, xin bấm vào phần nối kết dưới đây.

Danh Sách Công Chức: Chức Vụ Quận

Cảnh Sát Trưởng

Cảnh Sát Trưởng Quận Los Angeles

Tên Văn Phòng Địa Hạt Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Tái Đắc Cử
Jim McDonnell

L.A. County Sheriff Headquarters

4700 Ramona Blvd.

Monterey Park, CA 91754

(323) 526-5000 4 Năm 2014
Biện Lý Khu

Biện Lý Khu Quận Los Angeles

Tên Văn Phòng Địa Hạt Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Tái Đắc Cử

Jackie Lacey

210 West Temple St., Ste. 18000
Los Angeles, CA 90012-3210
Điện thoại: (213) 974-3512
Số Fax: (213) 974-1484

TTY: (800) 457-7778

4 Năm 2012
Thẩm Định Viên

Thẩm Định Viên Quận Los Angeles

Tên Văn Phòng Địa Hạt Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Tái Đắc Cử
Jeffrey Prang Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 320
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-3211 4 Năm 2014
Giám Sát Viên

Giám Sát Viên Quận Los Angeles (5 Địa Hạt)


Nhiệm Kỳ của Chức Vụ: 4 Năm

Địa Hạt Số Tên Văn Phòng Địa Hạt Liên Lạc Năm Tái
Đắc Cử
1 Hilda Solis Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 856
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-4111 2014
2 Mark Ridley-Thomas Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 866
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-2222 2012
3 Sheila Kuehl Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 821
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-3333 2014
4 Don Knabe Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 822
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-4444 2012
5 Michael D. Antonovich Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple St., Ste. 869
Los Angeles, CA 90012
(213) 974-5555 2012
Icon - Close