Skip to Content

Muốn xem thông tin về các công chức hiện đang giữ những chức vụ theo hiến pháp tiểu bang, xin bấm vào phần nối kết dưới đây.

Danh Sách Công Chức: Chức Vụ Theo Hiến Pháp Tiểu Bang

Thống Đốc

Thống Đốc

Tên Địa Chỉ Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Đắc Cử
Jerry Brown
(Dân Chủ)
300 S. Spring St., 16th Floor
Los Angeles, CA 90013

(916) 445-2841

(213) 897-0322

4 Năm 2010
Phó Thống Đốc

Phó Thống Đốc

Tên Địa Chỉ Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Đắc Cử
Gavin Newsom
(Dân Chủ)
333 S. Grand Ave. Ste. 2040
Los Angeles, CA 90071

(916) 445-8994

(213) 620-2211

4 Năm 2010
Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Tên Địa Chỉ Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Đắc Cử
Debra Bowen
(Dân Chủ)
300 S. Spring St., South Tower, Ste. 1150
Los Angeles, CA 90012

(916) 657-2166

(800) 345-8683

4 Năm 2010
Kiểm Soát Viên

Kiểm Soát Viên

Tên Địa Chỉ Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Đắc Cử
John Chiang
(Dân Chủ)
600 Corporate Pointe, Ste. 1150
Culver City, CA 90230

300 Capitol Mall, 18th Floor
Sacramento, CA 95814

(310) 342-5678


(916) 445-2636

4 Năm 2010
Thủ Quỹ

Thủ Quỹ

Tên Địa Chỉ Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Đắc Cử
Bill Lockyer
(Dân Chủ)
915 Capitol Mall, Ste. 150
Sacramento, CA 95814
(916) 653-2995 4 Năm 2010
Bộ Trưởng Tư Pháp

Bộ Trưởng Tư Pháp

Tên Địa Chỉ Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Đắc Cử
Kamala D. Harris
(Dân Chủ)
300 S. Spring St., 5th Floor
Los Angeles, CA 90013
1300 I St., Ste. 125
Sacramento, CA 95814

(213) 897-2000
(916) 445-9555

4 Năm 2010
Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm

Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm

Tên Địa Chỉ Liên Lạc Nhiệm Kỳ Của chức Vụ Năm Đắc Cử
Dave Jones
(Dân Chủ)
300 Capitol Mall, Ste. 1500
Sacramento, CA 95814

(916) 492-3500

1(800) 927-4357

4 Năm 2010
Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt

Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt

Nhiệm Kỳ của Chức Vụ: 4 Năm

Năm Đắc Cử: 2010

Địa Hạt Tên Địa Chỉ Liên Lạc
Địa Hạt Thứ Nhất Betty T. Yee
(Dân Chủ)
450 N Street, MIC: 71
Sacramento, CA 95814

Điện thoại: (916) 445-4081

Số Fax: (916) 324-2087

Board.MemberD1@boe.ca.gov

Địa Hạt Thứ Ba Michelle Steel
(Cộng Hòa)
450 N Street, MIC:77
Sacramento, CA 95814

Điện thoại: (310) 377-8016

Điện thoại: (866) 910-9558

Số Fax: (310) 377-5731

boardmembersteel@boe.ca.gov

Giám Đốc Học Chánh Công Huấn

Giám Đốc Học Chánh Công Huấn

Tên Địa Chỉ Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Đắc Cử
Tom Torlakson 721 Capitol Mall, Ste. 524
Sacramento, CA 95814
(916) 657-4766 4 Năm 2010
Icon - Close