Skip to Content

ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย:

เหตุผล/ข้อโต้แย้งคือข้อแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงการสนับสนุนหรือการคัดค้านร่างกฎหมายบางร่างในบัตรเลือกตั้งของบุคคลคนหนึ่ง

ทุกคนสามารถส่งข้อโต้แย้งได้ ตราบที่ข้อโต้แย้งนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านรูปแบบ และได้รับการยื่นตามกำหนดเวลาที่อยู่ในหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ในหน้า การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น

แบบฟอร์ม

Icon - Close