Skip to Content

Lịch Trình của Lệ Phí Bầu Cử

PHÍ BẦU CỬ

Tài Liệu Tham Khảo có Thẩm Quyền: Bộ Luật Bầu Cử; Bộ Luật Chính Phủ; Luật Hành Chánh California; Bộ Luật Quận Los Angeles; Ban Kiểm Toán-Quản Lý Hồ Sơ Quận; Luật Thương Mại Thống Nhất

  Type OF Service Fee Authority
1 Soạn thảo các bản sao của bất kỳ loại hồ sơ, thủ tục hoặc giấy tờ bằng tiến trình nhiếp ảnh. $.46 2.32.050 LAC 26831 GC
2 Chứng thực khi sao chép giấy tờ, văn khố hoặc tiến hành thủ tục hồ sơ, ngoài việc soạn thảo hoặc đối chiếu $1.75 26833 GC
3 Truy lục văn khố hoặc hồ sơ mỗi năm $5.00 26854 GC
4 Các Báo Cáo Tường Trình Vận Động Tuyển Cử (Đóng Góp và Chi Tiêu) $0.10 cho một bản sao $5.00 phí truy lục cho mỗi yêu cầu 81008 GC
5 Các Báo Cáo Lợi Ích Kinh Tế (Công Khai Tài Chánh) $0.10 cho một bản sao $5.00 phí truy lục cho mỗi yêu cầu 81008 GC
6 Giấy Chứng Thực Tài Liệu Bầu Cử (Ngoại Trừ Bản Khai Chứng Thệ của Cử Tri $1.75 mỗi bản sao công chứng 26833 GC
7 Các Báo Cáo Tài Chánh (Tìm Kiếm, Các Chứng Chỉ và Bản Sao) $10.00 mỗi chứng chỉ; $1 trang đầu tiên; $0.50 mỗi trang thêm; $1.00 để được chứng thực 9407 UCC
8 Mục Lục cho Cử Tri (Đường Phố và các Mục Bổ Sung) $0.50 mỗi 1,000 danh tánh (Các Ứng Cử Viên/ Ủy Ban)

19006 CA;

2184 EC;

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

4CF/250 CA-C

Mục Lục Đã Bỏ Phiếu Bầu và Không Bỏ Phiếu Bầu $0.10 mỗi bản sao; $1.60 phí giải quyết mỗi yêu cầu (Công Chúng)
9 Bản Đồ 11"x17" Khu Vực- Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện, Hội Đồng Giám Sát và Quân Bình Sinh Hoạt $.03 mỗi bản đồ; $.75 phí giải quyết mỗi yêu cầu

6527, 26831 GC;

2.32.050 LAC

9CP CA-C

$30.00
Bản Đồ Đặc Chế cho Khu Vực Giám Sát và Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt
Khu Vực Bầu Cử

$4.67

$2.00

18"x12"

$2.00

18"x24"

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;4CF/250 CA-C

Bản Đồ Địa Điểm Phòng Phiếu (nhỏ) $17.00
Bản Đồ Địa Điểm Phòng Phiếu (lớn) $26.00
10 Kiểm Tra Chữ Ký Kiến Nghị (Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương) $.97 Ngân Qũy Chung; $1.07 Thành Phố và các thứ khác cho mỗi chữ ký 22003, 23524 EC
11 Các Bản Sao (Linh Tinh) $0.46 LAC 2.32.050
12 Các Quyển Sách Khu Bầu Cử $34.00 mỗi bộ 4CF/250 CA-C
13 Danh Sách Khu Bầu Cử 5.50 mỗi danh sách hoặc $0.22 mỗi trang (bao gồm phí giải quyết)

6257, 26831 GC;

2.32.130 LAC;

4CF CA-C

14 Tài Liệu qua dạng Vô Tuyến Điện Thư với lệ phí định sẵn và phí giải quyết được gửi theo giá ấn định. "Không Lệ Phí " mức giá là $.04 mỗi trang; $.75 phí giải quyết

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

9CP CA-C

15 Bản Tường Trình Số Phiếu Bầu (SVC) $.37 mỗi trang (bao gồm) phí giải quyết

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

4CF CA-C

16 Ghi Danh Bầu Cử. Không có lệ phí để ghi danh đi bầu KHÔNG LỆ PHÍ 2121 EC
Bản Khai Chứng Thệ và Bản Sao (Trích Yếu) $1.50 cho bản sao đăng ký của chính mình; $6.75 cho tất cả những người khác 2167 EC
Tìm Kiếm Cử Tri Ghi Danh $5.00 một danh tánh, cho mỗi năm tìm kiếm hồ sơ 26854 GC
17 Thiết Bị Bỏ Phiếu Tổ Chức Tư Nhân $2 một ngày; $40 tiền cọc cho mỗi thiết bị Thư Từ của Hội Đồng Giám Sát
Phòng Bỏ Phiếu, Hộp Đựng Lá Phiếu Tổ Chức Tư Nhân, $1 một ngày cho mỗi thiết bị/ hiện vật Thư Từ của Hội Đồng Giám Sát
18 Bản Đồ Đặc Chế cho Khu Vực/ Địa Hạt Bầu Cử (Được phủ tráng nguyên liệu Acetate) $48 2.32.320 LAC
19 Hồ Sơ Bầu Cử của Cử Tri chỉ qua dạng dĩa CD $54 cho Hồ Sơ Đầu Tiên - $39 cho thêm mỗi hồ sơ - $146 Hồ Sơ Cử Tri Quận LA 2.32.260 LAC
20 Bản Đồ Khu Vực và Địa Hạt Bầu Cử qua dạng 35mm Vi Phim $246 2.32.300 LAC
21 Bản Đồ Khu Vực Bầu Cử trên Giấy Vẽ Đồ Thị $11 2.32.160 LAC
22 Bản Đồ Khu Vực Bầu Cử qua dạng dĩa CD $16 2.32.160 LAC
23 Bản Đồ Khu Vực Bầu Cử qua dạng dĩa DVD $18 2.32.160 LAC
24 Cước gửi và phí giải quyết tùy chọn cho dĩa CD hoặc DVD $6 2.32.160 LAC

Back to Top

Icon - Close