Skip to Content

Nếu quý vị muốn mua tài liệu thông tin bầu cử từ Phòng Văn Khố / Chánh Lục Sự Quận Los Angeles, xin gọi (562) 466-1310.

Mua Tập Hồ Sơ Đăng Ký Cử Tri

Bản Mục Lục Cử Tri (Mục Lục Đường Sá) Ứng Cử Viên/ Ủy Ban: $0.50 cho một ngàn danh tánh

Thành Phần Công Chúng chỉ cho mục đích chính trị:

$0.10 cho mỗi trang cộng thêm $1.60 cước gửi cho mỗi yêu cầu.

Bản Mục Lục Cử Tri $0.10 cho mỗi trang cộng thêm $1.60 cước gửi cho mỗi yêu cầu.
Bản Báo Cáo Bầu Bằng Thư $0.10 cho mỗi trang cộng thêm $1.60 cước gửi cho mỗi yêu cầu.

Người nộp đơn cần phải thực hành hợp đồng với Phòng Văn Khố/ Chánh Lục Sự Quận

Icon - Close