Skip to Content

Hồ Sơ Dạng Chữ trong Dĩa CD

Nếu quý vị muốn mua tài liệu thông tin bầu cử từ Phòng Văn Khố / Chánh Lục Sự Quận Los Angeles, xin gọi (562) 466-1310.


Mua Tập Hồ Sơ Đăng Ký Cử Tri

Đĩa CD, Hồ Sơ Dạng Văn Bản
Hồ Sơ Cử Tri Quận Los Angeles

$146 cho mỗi hồ sơ

Đĩa CD, Hồ Sơ Dạng Văn Bản
Cử Tri/ Phân Khu Bầu Cử/ Thông Tin Bầu Cử Trên Tập Văn Bản

Tập Hồ Sơ Cử Tri Không Bao Gồm Quận Los Angeles

$54 cho mỗi hồ sơ.
$39 cho thêm một hồ sơ

Người nộp đơn cần phải thực hành hợp đồng với Phòng Văn Khố/ Chánh Lục Sự Quận

Icon - Close