Skip to Content

Quý vị có thể yêu cầu để lấy các chi tiết ghi danh bầu cử với khoản lệ phí nhỏ bằng cách đến văn phòng của Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận ở Norwalk và điền vào đơn.

Chiếu theo Bộ Luật Chính Quyền 6254.4, địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ e-mail, số khu bầu cử, hoặc số khác do Tổng Thư Ký Tiểu Bang ấn định cho các mục đích ghi danh bầu cử, và các chi tiết ghi danh trước đây có trong thẻ ghi danh bầu cử của tất cả các cử tri đã ghi danh, là kín mật và không được tiết lộ với bất cứ ai, trừ khi chiếu theo Đoạn 2194 của Bộ Luật Bầu Cử.

Bản Sao Có Thị Thực - Chứng Thư hoặc Bản Sao

  • $1.50 cho bản sao ghi danh của chính mình
  • $6.75 mỗi bản sao cho tất cả những người khác. (Công Cộng và Được Phép)

Yêu Cầu Bản Sao Đơn Ghi Danh Bầu Cử Có Thị Thực

Quá Trình của việc Bầu Cử

  • $6.75 cho mỗi tên của người muốn tìm

Tìm Kiếm - Hồ Sơ Ghi Danh Bấu Cử


$5 cho mỗi tên của người muốn tìm

  • Đích thân: Đến Ban Đặc Trách Tài Liệu Bầu Cử tại Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận, và điền vào đơn yêu cầu.
  • Bằng bưu điện: Thư yêu cầu phải có tên, địa chỉ, ngày sanh, chữ ký, số điện thoại của quý vị và phong bì có ghi sẵn địa chỉ gửi đến:

Registrar-Recorder/County Clerk

Election Information Section

12400 Imperial Hwy., Room 2013

Norwalk, CA 90650

Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với Ban Đặc Trách Tài Liệu Bầu Cử tại số (562) 466-1310.

Icon - Close