Skip to Content

Làm Thế Nào để Lấy Lá Phiếu

Cử tri trong quân đội và ở hải ngoại có thể yêu cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư (khiếm diện) bằng cách dùng Đơn Bằng Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA).

Nếu quý vị muốn được Quận Los Angeles công nhận là cử tri trong quân đội và ở hải ngoại, quý vị phải điền vào FPCA và yêu cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư để bầu cử.

 • Lấy Đơn Bằng Bưu Thiếp Liên Bang
 • Điền vào FPCA
 • Nộp FPCA bằng Một trong Ba Cách
  • Email bản scan của đơn đến militaryoverseasAV@rrcc.lacounty.gov
  • Fax đơn đến số (562) 462-2354.
  • Gởi đơn đến:

   Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

   Vote by Mail Section

   P.O. Box 30450

   Los Angeles, CA 90030-0450

  Lưu Ý: Đơn FPCA phải được Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận nhận được trước kỳ bầu cử bảy (7) ngày. Cử tri ở bên ngoài Hoa Kỳ nên nộp đơn càng sớm càng tốt để bảo đảm lá phiếu của họ được gởi đến và gởi lại kịp thời hạn. Lá phiếu đã bầu phải được gởi đến văn phòng trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.
 • Nhận Lá Phiếu: Quý vị sẽ nhận được Lá Phiếu Bầu Bằng Thư trong tập Lá Phiếu Mẫu Chính Thức.

 •  

Icon - Close