Skip to Content

Chi Tiết Liên Lạc

Military & Overseas FAQs

Để biết thêm chi tiết của Cử Chi trong quân đội và hải ngoại có thể vào FVAP FAQs hoặc liên lạc với những cơ quan sau đây:

Phòng Văn Khố Chánh Lục Sự Quận Los Angeles

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

Cử Tri Trong Quân Đội & Ở Hải Ngoại

Ban Đặc Trách Hồ Sơ Bầu Cử

(562) 466-1323 hoặc 1(800) 815-2666

militaryoverseasAV@rrcc.lacounty.gov

 

Ban Đặc Trách Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang CA

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

(916) 657-2166

mov@sos.ca.gov

 

Chương Trình Trợ Giúp Bầu Cử Liên Bang

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 6 giờ sáng – 8 giờ tối EST

Bộ Quốc Phòng

(800) 438-VOTE (8683)

vote@fvap.ncr.gov

Icon - Close