Skip to Content

Những Dịch Vụ Trong Ngày Bầu Cử

Tìm hiểu thêm về những dịch vụ có sẵn trước Ngày Bầu Cử:

Dịch Vụ TDD cho Người Bị Điếc và Khiếm Thính

Có sẵn máy đánh chữ TDD để nhận sự liên lạc từ những người bị khiếm thính. Số TDD là (562) 462-2259.

Băng Cassette

Băng cassette thu những chi tiết về Dự Luật Tiểu Bang và dự luật Quận in trong tập lá phiếu của kỳ bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử sẽ gởi đến quý vị khi có yêu cầu. Những băng ghi âm này sẽ có sẵn vào khoảng bốn tuần trước kỳ bầu cử và có để tại RR/CC Ban Đặc Trách Tài Liệu Bầu Cử ở Norwalk số (562) 466-1310, trong các thư viện thành phố và quận cũng như Học Viện Braille (xem phần Cử Tri Khiếm Thị).

Những Cách Bầu Cử Sớm

  • Lá Phiếu Bầu Bằng Thư một lần: Bất cứ cử tri nào đã ghi danh đều có thể nộp đơn xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư (còn gọi là lá phiếu khiếm diện). Đơn xin có kèm theo ở trang bìa sau của tập sách lá phiếu mẫu. Quý vị cũng có thể gởi thư đến: RR/CC, Document Receipt, P.O. Box 30450, Los Angeles, CA 90030-0450 hoặc Fax (562) 462-2354. Nếu nộp đơn xin bằng thư, xin cho biết địa chỉ nhà của quý vị và địa chỉ để gởi lá phiếu khiếm diện đến. Nhớ ký tên của quý vị vì đây là điều quan trọng.
    • Đơn Xin Bầu Bằng Thư phải nộp cho mỗi kỳ bầu cử và RR/CC phải nhận được trễ nhất là bảy (7) ngày trước kỳ bầu cử. Mỗi người cần phải điền một đơn hoặc viết thư yêu cầu riêng để xin lá phiếu bầu bằng thư cho mỗi kỳ bầu cử.
  • Bầu Bằng Thư Thường Xuyên: Luật Tiểu Bang California quy định rằng bất cứ cử tri nào cũng đều có thể nộp đơn xin bầu bằng thư thường xuyên. Cử tri bầu bằng thư thường xuyên không cần phải nộp đơn xin cho những kỳ bầu cử trong tương lai. Lá phiếu sẽ tự động gởi đến quý vị vào mỗi kỳ bầu cử. Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn xin đơn Bầu Bằng Thư Thường Xuyên, xin gọi số (562) 466-1323 hoặc viết thư gởi đến văn phòng RR/CC: RR/CC. P.O. Box 30450, Los Angeles, CA 90030-0450.
  • Lá Phiếu Bầu Gấp Bằng Thư: Nếu vào khoảng bảy ngày trước kỳ bầu cử mà quý vị cảm thấy mình không thể đích thân đi bầu trong Ngày Bầu Cử, quý vị vẫn có thể xin lá phiếu bầu bằng thư (khiếm diện). Quý vị phải viết thư xin, ký tên vào phần tuyên bố chịu phạt nếu khai gian, và nộp cho văn phòng RR/CC số 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650.

Liên Lạc

Những tin tức liên quan đến việc cử tri ghi danh và các kỳ bầu cử có sẵn tại RR/CC. Văn phòng tọa lạc tại địa chỉ 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650. Người dân có thể liên lạc với văn phòng để hỏi thêm chi tiết bằng cách gọi số  (562) 466-1310 hoặc số điện thoại miễn phí (800) 815-2666. Văn phòng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày thường, trừ các ngày lễ. Địa chỉ gởi thư là RR/CC, P.O. Box 30450, Los Angeles, CA 90030- 0450.

Icon - Close