Skip to Content

رأی گیری از طریق پست در شهرستان Los Angeles

Vote by Mail Notices

یک گزینه رای گیری ایمن، در دسترس و ترجیحی

همه رأی دهندگان ثبت نام شده در شهرستان Los Angeles یک برگه رأی از طریق پست دریافت خواهند کرد. با بازگرداندن برگه رأی از طریق پست، در امنیت خانه خود رأی دهید.

ارسال پستی برگه های رأی از طریق پست حداکثر 29 روز قبل از روز انتخابات پست می شوند.


چگونه برگه رأی خود را برگردانیم

گزینه های متعددی برای بازگرداندن برگه رای شما وجود دارد:

اگر برگه رأی شما تا روز انتخابات به ممهور به مهر باطله تمبر پست شود و حداکثر تا 7 روز بعد از (EC, § 3020(b).) روز انتخابات توسط بخش ما دریافت شود ، ما آن رأی را پردازش،تأیید و شمارش خواهیم کرد.

چگونه رای خود را از طریق پست برگردانیددانلود کنید و با جامعه خود به اشتراک بگذارید:


چگونه برگه رای خود را پیگیری کنید

با سایبسکرایب در رای من کجاست، پیام‌های متنی شخصی، ایمیل‌ها و/یا پیام‌های صوتی خودکار را در برگه رای پستی خود دریافت کنید.این یک سرویس رایگان است که برای همه رای دهندگان ثبت نام شده در دسترس است و اطلاعات به روز شده ای را در مورد مکان و زمانی که می توانید انتظار دریافت آن را داشته باشید به شما می دهد.

رأی من کجاست را سایبسکرایب کنید


بررسی کنید که آیا رای شما دریافت و شمارش شده است یا خیر

از طریق پست دریافت و جمع آوری شده است از طریق ابزار وضعیت رایرای دهندگان می توانند تایید کنند که رای آنها


درخواست برگه رأی به زبانی دیگر

شهرستان Los Angeles خدمات زبانی و / یا کمک به حد اکثر 18 زبان مختلف ارائه میدهد.

به شماره 2666-815-800، گزینه 3 تماس بگیرید. بخش خدمات چندزبانه ما برای درخواست برگه رأی یا اطلاعات انتخاباتی خود به زبان دیگری، لطفاً با


بیانیه تأیید امضا

ما می دانیم که با گذشت سالها، امضای شما تغییر خواهد کرد. اگر امضای روی پاکت برگشت رأی از طریق پست شما با آنچه در پایگاه داده ثبت نام رأی دهندگان ما وجود دارد مطابقت نداشته باشد، از طریق پست به شما اطلاع می دهیم و از شما می خواهیم که بیانیه تأیید امضا را تکمیل و برگردانید.

امضای شما برای تایید هویت و پردازش برگه رأی لازم است.


فراموش کرده اید که پاکت رای خود را از طریق پست رای گیری امضا کنید؟

اگر برگه رای پستی خود را از طریق پست بدون امضای پاکت برگشتی برگردانید، ما سندی به نام "بیانیه رای بدون امضا" را برای شما پست خواهیم کرد و از شما درخواست امضا می کنیم.

امضای شما برای تایید هویت و پردازش برگه رای لازم است.

Icon - Close