Skip to Content

សូមចុចលើសំណួរខាងក្រោមសម្រាប់សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់បំផុតដើម្បីបាន​ក្លាយជាភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត។

អ្នកក៏អាចទាញយកកម្រងសំណួរចំលើយលំអិតសំណួរចំលើយអំពីភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត

សំណួរចំលើយអំពីភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត

អ្វីទៅជាកម្មវិធីភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត ខោនធី?

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមួយនៃក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង បានអនុម័តកម្មវិធីដែលបានលើកទឹកចិត្តឱ្យនិយោជិក Los Angeles ខោនធី ដើម្បីបម្រើជា ភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោង?

ទោះបីសេវាជាមធ្យមរបស់ភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតម្នាក់ៗគឺពី 14 ទៅ 15 ម៉ោង ក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត រង្វាន់ដើម្បីអ្នកនិងសហគមន៍គឺ មិនអាចវាស់ស្ទង់បាន។

ការិយាល័យបោះឆ្នោតជាធម្មតាត្រូវបើកពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់។ អ្នកអាចត្រូវបានតម្រូវអោយ មកដល់ចន្លោះពីម៉ោង 6 ព្រឹកនិងម៉ោង 6:30 ព្រឹកដើម្បីរៀបចំសម្ភារឧបទេសបោះឆ្នោត។ ការបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងភារកិច្ចដែលទាក់ទងនានានឹងចំណាយពេលប្រហែលមួយម៉ោងនិងសេវារបស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចប់ប្រមាណជាម៉ោង 9 យប់។

ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?

ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត អ្នកនឹង ៖

 • ជួយរៀបចំតំលើងការិយាល័យបោះឆ្នោត
 • ជួយអ្នកបោះឆ្នោតពេលគាត់មកចុះឈ្មោះ
 • ផ្តល់នូវសន្លឹកឆ្នោត
 • រាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងខ្ចប់សម្ភារៈពេលបោះឆ្នោតចប់
តើខ្ញុំត្រូវបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងដូចម្តេច?
 • ជ្រើសរើសថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលមានទីតាំង នៅទូទាំង Los Angeles ខោនធី។
 • អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ $25 សម្រាប់ ការចូលរួមក្នុងថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាល ប្រសិនបើអ្នកបំរើការជាភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត
តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការបម្រើការងារជា ភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត?

ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតម្នាក់៖

 • អ្នកនឹងរកប្រាក់ចំណូលបានពី $80 ទៅ $175 សម្រាប់ការធ្វើការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ
 • អ្នកអាចជួយសហគមន៍របស់អ្នកដោយការជួយមនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
ធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងបានទៅថាខ្ញុំមានលក្ខណគ្រប់គ្រាន់ជាភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត?

ដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតនៅ Los Angeles ខោនធី អ្នកត្រូវតែ៖

 • មានអាយុ 18 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ (ពុំនោះទេលុះត្រាតែចូលរួមកម្មវិធីភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតសិស្ស)
 • ជាគេហជននៅរដ្ឋ California
 • ជាពលរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ ជាប្រជាជនរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្រ្តៃយ៍ (អ្នកកាន់កាតបៃតង green card)
តើខ្ញុំនឹងបម្រើជា ភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតខោនធីនៅទីណា?

អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់អោយនៅកន្លែងបោះឆ្នោតមួយដែលមានតម្រូវការចាំបាច់នូវភ្នាក់ងារបំរើការ។

ភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតត្រូវបានចាត់អោយនៅទីតាំងបោះឆ្នោតមួយដែល ៖

 • ជិតផ្ទះ ការិយាល័យ ឬមណ្ឌលថែរក្សាពេលថ្ងៃរបស់ពួកគេ។
 • ប្រសិនបើមានបំណង នោះនឹងត្រូវចាត់ទៅកន្លែងនានាទូទាំងខោនធីតាមតម្រូវ ការ។
តើខ្ញុំត្រូវត្រៀមរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត?

ប្រសិនបើអ្នកជាអធិការ សូមសួរខ្លួនឯងថា ៖

 • តើអ្នកបានទាក់ទង អ្នកដែលធ្វើការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយឬនៅ?
 • តើអ្នកបានមកយកគ្រឿងសម្ភារៈរបស់អ្នករួចហើយ ឬនៅ?
 • តើអ្នកបានពិនិត្យមើលរាល់ប្រអប់សម្ភារៈដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមានវត្ថុគ្រប់យ៉ាងហើយឬនៅ?
 • តើអ្នកបញ្ចូលថ្មទូរស័ព្វខោនធីចេញឲ្យ អ្នកហើយឬនៅ?
តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលព្រឹកថ្ងៃបោះឆ្នោត?
 • មកកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅម៉ោង 6 ព្រឹក
 • បើកទូរស័ព្ទដៃ
 • ពិនិត្យសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៏អំពីការបោះឆ្នោត និង មគ្គុទ្ទេសក៏អំពី "តើត្រូវធ្វើអ្វីប្រសិនបើ…"
 • រៀបចំនិងបើកទ្វារនៅម៉ោង 7 ព្រឹក
Icon - Close