Skip to Content

คณะกรรมการที่ปรึกษาการเข้าถึงของประชาชนในการออกเสียงลงคะแนน (VAAC) ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2006 เพื่อช่วยเหลือนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) ในการเริ่มกลยุทธ์การนวัตกรรมและเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงของประชาชนและการเข้าร่วมในขั้นตอนการเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ทุพพลภาพ

ความรับผิดชอบ

 • เข้าประชุม VAAC เดือนเว้นเดือนจะมีให้ทางโทรศัพท์ แต่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้เข้าประชุมด้วยตนเองอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของการประชุมทั้งหมด
 • ให้คำแนะนำสถานที่เลือกตั้งเพื่อกำจัดอุปสรรคด้านการเข้าถึง
 • ให้คำแนะนำด้านเว็บไซต์และเอกสารการให้ความรู้ความเข้าใจของแผนกเกี่ยวกับการเข้าถึงของประชาชน
 • ช่วยเหลือด้านการสำรวจการเข้าถึงสถานที่การเลือกตั้ง
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและเนื้อหาของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการแก่ชุมชนที่มีผู้ทุพพลภาพ

สมาชิก

คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจาก :

 • คณะกรรมการของผู้ตาบอดของรัฐ California
 • ศูนย์การอยู่อาศัยส่วนบุคคลของรัฐ California
 • เมือง Whittier
 • แผนกการทุพพลภาพของนคร Los Angeles
 • สิทธิความเสมอภาพของการทุพพลภาพรัฐ California
 • ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการทุพพลภาพ อิงค์ (Disabled Resources Center, Inc.)
 • สำนักงานผู้บริหารสูงสุดของมณฑล Los Angeles
 • แผนกการฟื้นฟูสภาพของรัฐ California
 • ศูนย์บริการผู้พิการทางสมอง (United Cerebral Palsy)
 • ศูนย์การศึกษาและศูนย์รวมชุมชนเพื่อการศึกษาด้านทุพพลภาพ หรือ USC (The Center for Disability Studies and Community Inclusion (USC))
 • เวสต์ไซด์ เซนเตอร์ เพื่อการอยู่อย่างเอกเทศ (Westside Center for Independent Living)
Icon - Close