Skip to Content

Ủy Ban Cố Vấn Về Phương Tiện Sử Dụng Bầu Cử (VAAC) được thành lập vào năm 2006 để trợ giúp Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận về việc thực thi những sách lược mới, cũng như là để cải thiện phương tiện sử dụng và sự tham gia vào tiến trình bầu cử, dành cho người khuyết tật ở mọi mức độ.

Trách Nhiệm

 • Tham dự buổi họp VAAC mỗi hai tháng một lần. Có thể tham dự các buổi họp qua điện thoại nhưng những người tham gia được khuyến khích là nên đích thân đến dự ít nhất một nửa số buổi họp.
 • Cố vấn về cách giải quyết những khó khăn về phương tiện sử dụng phòng phiếu.
 • Đưa ra những đề nghị cho trang web của ban bầu cử và tài liệu hướng dẫn liên quan đến phương tiện sử dụng.
 • Trợ giúp việc thăm dò ý kiến về phương tiện sử dụng phòng phiếu.
 • Đưa ra những đề nghị liên quan đến tài liệu huấn luyện nhân viên phòng phiếu và nội dung lớp huấn luyện.
 • Đưa ra những đề nghị về việc tổ chức tiếp ngoại với cộng đồng người khuyết tật.

Thành Viên

Ủy ban gồm có những người đại diện từ:

 • Hội Đồng Người Mù California
 • Trung Tâm Sống Độc Lập California
 • Thành Phố Whittier
 • Sở Khuyết Tật Thành Phố Los Angeles
 • Quyền Của Người Khuyết Tật California
 • Trung Tâm Trợ Giúp Người Khuyết Tật, Inc.
 • Văn Phòng Giám Đốc Điều Hành Quận Los Angeles
 • Sở Phục Hồi California
 • United Cerebral Palsy
 • Trung Tâm Nghiên Cứu Khuyết Tật và Tham Gia Cộng Đồng (USC)
 • Trung Tâm Sống Độc Lập Westside
Icon - Close