Skip to Content

Những Dịch Vụ Trong Ngày Bầu Cử

Woman Holding Vote Pin

Tìm hiểu về những dịch vụ tại phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử:

Khái Quát

Quận Los Angeles hết sức nỗ lực trong việc tìm những địa điểm có thể làm phòng phiếu đáp ứng nhu cầu của cử tri về phương tiện bầu cử. Để trợ giúp cử tri tốt hơn về vấn đề phương tiện bầu cử, tất cả các phòng phiếu đều được đánh dấu là có phương tiện bầu cử dễ dàng.

Những Dịch Vụ Tại Phòng Phiếu

 • Phòng Bầu Lá Phiếu Bằng Âm Thanh
 • Bỏ Phiếu Bên Ngoài Phòng Phiếu
 • Bút InkaVote dễ sử dụng
 • Bút lông đen 20/20
 • Kiếng lúp
 • Nhân viên phòng phiếu sẽ trợ giúp từng bước trong tiến trình bầu cử
 • Đường dốc ra vào bằng nhôm tháo ráp được (không phải tất cả các nơi đều có)
 • Phòng phiếu có lối ra vào cho xe lăn
 • Bảng chỉ dẫn chỗ đậu xe cho người khuyết tật

Những Dịch Vụ Trong Ngày Bầu Cử

Dưới đây là những dịch vụ có tại phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử:

 • Phòng Phiếu Có Phương Tiện Dễ Dàng: Ký hiệu quốc tế về lối ra vào cho người khuyết tật được in trong mọi tập mẫu phiếu bầu để cho biết phòng phiếu đó có lối ra vào cho cử tri dùng xe lăn hay không. Hiện nay, 95% phòng phiếu của Quận L.A. đều có lối ra vào cho người khuyết tật.
  • Nếu phòng phiếu của quý vị không có lối ra vào cho người khuyết tật, quý vị có thể bầu tại một phòng phiếu nào gần đó có lối ra vào cho người khuyết tật hoặc bầu bên ngoài phòng phiếu (xem phần Bỏ Phiếu Bên Ngoài Phòng Phiếu dưới đây).
  • Muốn tìm phòng phiếu gần nhất có phương tiện ra vào dễ dàng bầu cùng lá phiếu với khu bầu cử của quý vị, hãy gọi số (562) 466-1310 hoặc xem trong phần Tìm Phòng Phiếu. Quý vị có thể báo cáo về những phòng phiếu không có phương tiện ra vào cho người khuyết tật trong trang Liên Lạc.
 • Trung Tâm Bầu Cử Trong Khu Phố (NVC): Trung Tâm Bầu Cử Trong Khu Phố (NVC) là địa điểm của những phòng phiếu tương lai của Quận Los Angeles. NVC kết hợp từ hai đến bốn phòng phiếu trong một khu phố quen thuộc và dễ thấy, có lối ra vào cho các cử tri có nhu cầu đặc biệt, và có chỗ đậu xe an toàn.
 • Trợ Giúp Bầu Cử: Theo luật California, bất cứ cử tri nào cần giúp bầu lá phiếu được quyền yêu cầu sự trợ giúp. Nhân viên tại phòng phiếu có thể giúp cử tri hoặc cử tri có thể nhờ một người nào đó theo ý muốn của họ. Nếu quý vị không thể tự đánh dấu vào lá phiếu, quý vị có thể chọn tối đa hai người để giúp quý vị bầu lá phiếu của mình. Người giúp không được là chủ sở làm, người đại diện của sở làm hay người lãnh đạo hoặc đại diện công đoàn của quý vị.
 • Cử Tri Dùng Xe Lăn: Mọi địa điểm bầu cử trong Quận đều có những phòng phiếu chỉ định có lối ra vào cho xe lăn.
 • Bỏ Phiếu Bên Ngoài Phòng Phiếu: Bất cứ cử tri nào không thể vào được chỗ bỏ phiếu tại phòng phiếu bởi vì những trở ngại do kiến trúc hoặc bị giới hạn vì cơ thể, họ có thể xin bỏ phiếu “ngoài lề đường” (bên ngoài phòng phiếu). Nhân viên phòng phiếu sẽ mang lá phiếu và dụng cụ bầu cử ra cho cử tri, giúp cử tri bầu nếu cần và bỏ lá phiếu của cử tri vào thùng phiếu.
 • Cử Tri Khiếm Thị: Mỗi phòng phiếu trong Quận đều có để sẵn phần hướng dẫn bầu cử bằng loại chữ lớn. Kiếng lúp cũng có sẵn cho những cử tri nào gặp khó khăn khi đọc lá phiếu. Nhân viên phòng phiếu luôn sẵn sàng túc trực để trợ giúp.
 • Dụng Cụ Đánh Dấu: Tại mỗi phòng phiếu trong Quận Los Angeles có để sẵn bút đánh dấu loại đặc biệt chỗ tay cầm lớn ra cho dễ sử dụng. Bút này giúp những người không thể cầm loại bút bầu cử bình thường để đánh dấu vào lá phiếu dễ hơn và bầu lá phiếu của họ được chính xác hơn.

Có Thắc Mắc?

Để tìm phòng phiếu của quý vị, hãy vào phần Tìm Phòng Phiếu.

Quý vị có thấy phòng phiếu của mình dán nhãn sai về phương tiện sử dụng không? Chúng tôi cần sự góp ý của quý vị và chúng tôi sẽ làm việc cùng với quý vị để thăm dò ý kiến lại và xem xét lại phòng phiếu của quý vị. Xin liên lạc với Nelson Fernandez tại số (562) 462-2894 hoặc điền vào Đơn Về Phương Tiện Bầu Cử Của Cử Tri Trong Mạng Điện Toán.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc tài liệu này: Bầu Cử là Quyền Của Quý Vị: Hướng Dẫn Bầu Cử dành cho Cử Tri có Nhu Cầu Đặc Biệt.

Icon - Close