Skip to Content

Mga Serbisyo sa Araw ng Halalan

Woman Holding Vote Pin

Alamin ang tungkol sa mga serbisyo sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Halalan:

Pangkalahatang Tanaw

Ang County ng Los Angeles ay gumagawa ng malakas na pagsisikap na matukoy ang posibleng mga lokasyon ng lugar ng botohan na nakatutugon sa mga pangangailangan ng mga botanteng may alalahanin na may kaugnayan sa kakayahan sa paggamit. Upang higit na makatulong sa mga botanteng may mga alalahanin na may kaugnayan sa kakayahan sa paggamit, lahat ng mga lokasyon sa pagboto ay minamarkahan ayon sa dali ng paggamit.

Mga Serbisyo sa Lugar ng Halalan

 • Kubol ng Balotang Audio
 • Pagboto sa Gilid ng Bangketa
 • InkaVote stylus na pluma na may bola para sa mahusay na paghawak
 • 20/20 na itim na bold felt pen
 • Kagamitan na Nagpapalaki ng Tingin
 • Tulong ng manggagawa sa botohan sa bawat baitang ng proseso ng pagboto
 • Naililipat na aluminyum na mga rampa (hindi sa lahat ng mga lokasyon)
 • Nagagamitan ng silyang may-gulong na kubol sa pagboto
 • Tanda ng magagamit na paradahan

Mga Serbisyo sa Araw ng Halalan

Nasa ibaba ang mga serbisyong makukuha sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Halalan:

 • Mapupuntahan na mga Lugar na Botohan: Ang pandaigdig na simbolo ng pagiging mapupuntahan ay ginagamit sa bawat pamplet ng halimbawang balota upang ipabatid kung ang isang lugar ng botohan ay mapupuntahan ng mga botanteng gumagamit ng silyang may-gulong. Sa kasalukuyan, 95% ng mga lugar ng botohan sa County ng L.A. ay mapupuntahan.
  • Upang malaman ang pinakamalapit na mapupuntahang lugar ng botohan na may balotang kapareho ng iyong presinto, tumawag sa (562) 466-1310 gamitin ang Paghahanap ng Lugar ng Botohan. Maaari mong iulat ang hindi mapupuntahang mga lugar ng botohan sa Kontak na pahina.
  • Kung ang iyong lugar ng botohan ay hindi mapupuntahan, maaari mong botohan ang iyong balota sa kalapit na mapupuntahang lugar ng botohan o sa labas ng lugar ng botohan (tingnan ang Pagboto sa Gilid ng Bangketa sa ibaba).
 • Hindi-mapupuntahan at Alternatibong mga Lugar ng Botohan
 • Mga Sentro ng Pagboto ng Kapitbahayan (NVCs): Ang mga Sentro ng Pagboto ng Kapitbahayan (NVCs) ay ang hinaharap para sa paghahanap ng mga lugar ng botohan sa County ng Los Angeles. Pinagsasama ng NVCs ang dalawa hanggang apat na lugar ng botohan sa isang pamilyar at madaling makitang lokasyon sa kapitbahayan, mapupuntahan ng mga botanteng may mga partikular na pangangailangan, at nagbibigay ng mahusay na paradahan.
 • Pagtulong sa Pagboto: Sa ilalim ng batas ng California, sinumang botanteng nangangailangan ng tulong sa pagpapatala ng balota ay karapat-dapat humiling ng tulong. Ang isang manggagawa sa botohan ay maaaring magbigay ng tulong o ang botante ay maaaring pumili ng gusto niyang tao. Kung hindi kayang markahan ang iyong balota, maaari kang pumili ng hanggang dalawang tao upang tulungan kang ipatala ang iyong boto. Ang mga tao ay hindi maaaring ang iyong tagapag-empleyo, ahente ng iyong tagapag-empleyo o lider o ahente ng iyong unyon ng paggawa.
 • Mga Botanteng Gumagamit ng mga Silyang May-gulong: Ang itinalagang mga kubol ng pagboto na may daan para sa silyang may-gulong ay magagamit sa bawat lugar ng botohan ng County.
 • Pagboto sa Tabi ng Bangketa: Sinumang botante na hindi kayang makapunta sa lugar ng pagboto sa lugar ng botohan dahil sa mga hadlang ng arkitektura o pisikal na limitasyon ay maaaring humiling na bumoto sa "tabi ng bangketa" (sa labas ng lokasyon ng lugar ng botohan). Ang isang manggagawa sa botohan ay magdadala ng isang balota at kagamitan sa pagboto sa botante, tutulong sa botante kung kailangan at ilalagay ang balota ng botante sa kahon ng balota.
 • Mga Botateng may mga Kapansanan sa Paningin: Ang bawat lugar ng botohan sa County ay nagpapakita ng mga tagubilin sa pagboto sa mga malalaking letra. Ang mga kagamitang nagpapalaki ng tingin ay makukuha rin ng mga botante na maaaring nahihirapang basahin ang balota. Ang pagtulong ng manggagawa sa botohan ay laging makukuha.
 • Mga Kagamitan sa Pagmarka: Ang isang espesyal na kagamitan sa pagmarka na may malaking bola para sa madaling paghawak ay makukuha sa lugar ng botohan sa County ng Los Angeles. Ang kagamitang ito sa pagmarka ay nagbibigay ng kakayahan sa mga taong hindi mahawakan ang regular na kagamitan sa pagboto upang mas madaling markahan ang balota at tumpak na ipatala ang kanilang boto.
 • May mga Katanungan?

  Upang mahanap ang iyong lugar ng botohan, pumunta sa Paghahanap ng Lugar ng Botohan.

  Nadarama mo ba na ang iyong lugar ng botohan ay di-tamang natatakan na mapupuntahan ng mga may partikular na pangangailangan? Kailangan namin ang iyong opinyon at magtatrabaho kaming kasama mo upang muling tingnan at muling tayahin ang iyong lugar ng botohan. Tawagan si Nelson Fernandez sa (562) 462-2894 o kumpletuhin ang Porma ng Pagkakaroon ng Daan ng Botante Online.

  Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang polyetong ito: Ang Pagboto ay Karapatan Mo: Patnubay sa Pagboto para sa mga Botanteng May mga Partikular na Pangangailangan.

  Ulat ng Pagkakaroon ng Daan: 2013 Pagkakaroon ng Daan ng Mga Botanteng May Kapansanan.

  Icon - Close