Skip to Content

Translation Services

QUÁ TRÌNH

Vào năm 2006, luật liên bang được thông qua, mở rộng các điều khoản về ngôn ngữ thiểu số của Đạo Luật Quyền Bầu Cử (VRA) năm 1965. Bất kỳ quận nào có hơn 10,000 cư dân với ngôn ngữ gốc không phải là tiếng Anh và ghi trên mẫu Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ là họ không thông thạo tiếng Anh, bắt buộc phải cung cấp tài liệu bầu cử bằng các ngôn ngữ được xác định đó. Một ngôn ngữ được đạo luật VRA xem là bắt buộc phải cung cấp tài liệu bầu cử được phiên dịch của Quận nếu (1) hơn 5% công dân ở tuổi đi bầu là thành viên của một nhóm ngôn ngữ thiểu số và mức thông thạo tiếng Anh có giới hạn HOẶC (2) hơn 10,000 công dân ở tuổi đi bầu là thành viên của một nhóm ngôn ngữ thiểu số và mức thông thạo tiếng Anh có giới hạn.

CÁC NGÔN NGỮ BẮT BUỘC

Hiện nay Quận Los Angeles bắt buộc cung cấp trợ giúp về ngôn ngữ ngoài tiếng Anh sau đây cho cử tri VRA:

Tiếng Hoa

Tiếng Ấn Độ

Tiếng Nhật

Tiếng Khơ Me

Tiếng Hàn

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Tagalog/Phi Luật Tân

Tiếng Thái

Tiếng Việt

DỊCH VỤ

Chương trình Dịch Vụ Cử Tri Đa Ngôn Ngữ của Quận Los Angeles được thành lập để cung cấp dịch vụ cho cử tri nào cần được trợ giúp về ngôn ngữ. Các dịch vụ này bao gồm:

  • Tài Liệu Bầu Cử Được Phiên Dịch
  • Sẽ gửi bưu điện tập sách lá phiếu mẫu được phiên dịch cho cử tri nào yêu cầu tài liệu dịch sang ngôn ngữ đó. Một tập sách lá phiếu mẫu có danh sách các ứng cử viên, chi tiết về các ứng cử viên và dự luật, và cung cấp thông tin về nơi bỏ phiếu, cách yêu cầu một lá phiếu bầu bằng thư, và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị bỏ phiếu.

  • Hỗ Trợ Song Ngữ tại Địa Điểm Phòng Phiếu
  • Cử tri Thông Thạo tiếng Anh ở mức giới hạn có thể được trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vào Ngày Bầu Cử, tại hầu hết các địa điểm phòng phiếu trên toàn Quận.

  • Đường Dây Trực Tiếp Hỗ Trợ Song Ngữ: 1- 800- 481- 8683
  • Cử tri có thể gọi một số điện thoại miễn phí để yêu cầu gửi tài liệu bầu cử được phiên dịch cho họ vào mỗi kỳ bầu cử. Họ cũng có thể tiếp nhận hoặc yêu cầu thông tin về các địa điểm phòng phiếu, thẻ ghi danh cử tri song ngữ, đơn xin bầu bằng thư được phiên dịch và tập sách lá phiếu mẫu.

Những Tài Liệu Bầu Cử

Icon - Close